Nødvendig med bevæpning på Oslo lufthavn

Justisminister mfl
Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen presenterte i dag beslutningen på en pressekonferanse sammen med politimester Steven Hasseldal og politidirektør Odd Reidar Humlegård. Foto: JD

I dag godkjente justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen midlertidig bevæpning på Oslo Lufthavn, foreløpig i tre måneder. Politidirektoratet har bedt om dette for å ivareta politiets innsatsevne og sette politiet i stand til å kunne avverge eller stanse eventuelle angrep mot flyplassen. - Dette er et nødvendig tiltak og på høy tid at nå blir innført, sier forbundsleder Geir Krogh.

Politidirektoratet begrunner den midlertidige generelle bevæpningen med at Oslo lufthavn har enkelte store og åpne områder, som er alminnelig tilgjengelig, med få sikringstiltak og hvor det daglig befinner seg veldig mange reisende. Et angrep har potensial for omfattende skade.

Hjemmelen for beslutningen er våpeninstruksen § 3-2 tredje ledd. Politidirektoratet kan etter samtykke fra departementet beslutte midlertidig bevæpning i den daglige tjenesten «når det ut fra risiko- og sårbarhetsanalyser vurdert opp mot politiets oppgaveløsning anses nødvendig for å sette politiet i stand til å kunne avverge eller stanse handlinger som vil være særlig farlig for liv og helse eller viktige samfunnsfunksjoner».

- Norges Politilederlag er i avslutningsfasen med høringssvaret til Bevæpningsutvalgets utredning. forklarer forbundsleder Geir Krogh. Hovedspørsmålet om generelle bevæpning av politiet er nå ute på høring blant medlemmene. Det er imidlertid bred enighet blant medlemmene om behovet for permanent punktbevæpning på spesielt utsatte steder med forhøyet risiko eller der hvor fremskutt lagring ikke vil fungere i praksis, hevder han.

- Hovedflyplassen skiller seg klart ut som et særlig sårbart objekt, med lange avstander og liten mulighet for tilfredsstillende fremskutt lagring av våpen. Det er derfor nødvendig med innføring av generell punktbevæpning på Oslo Lufthavn, slår Krogh fast.

Les mer på regjeringen.no.

Publisert 09 november 2017 20:52