Mer til politiet, men ikke nok

Budsjettforlik
Regjeringen, Venstre og Krf ble i går enige om statsbudsjettet for 2018. (Faximile fra nrk.no)

Budsjettforliket i går mellom regjeringen, Venstre og KrF innebærer en økning av budsjettet med 131 millioner til ansettelse av nyutdannede politibetjenter i 2018. – Dette er gode nyheter, både for studenter og politidistriktene, men for lite til at alle de nyutdannede får jobb fra sommeren av. Det er heller ikke nok til å gjennomføre Nærpolitireformen som planlagt, sier forbundsleder Geir Krogh.

Økningen i budsjettet finansieres bl.a. med et økt inntrekk i ABE reformen med 0,2 %, drøye 30 millioner kroner for politiet, og en estimert reduksjon av overtidsbruken på 6,5 millioner kroner. I tillegg er bevillingene til tvangsretur redusert med 29 millioner kroner.

Les også: Høring av statsbudsjettet: - Det må bli mer lokalt handlingsrom

- Halvårsvirkningen av 350 nye politistillinger er i underkant av 200 millioner kroner. Bevillingen til nye stillinger i 2018 vil derfor ikke være nok til at studentene kan ansettes allerede fra sommeren av. Løsningen vil antagelig bli å ansette de nyutdannede i slutten av året, hevder Krogh.

I gjennomføringsplanene for reformen har politidistriktene lagt til grunn en bemanningsøkning på 350 nye stillinger både i 2018 og 2019. Stillingene er tiltenkt å dekke viktige funksjoner som foreløpig ikke er fylt opp. Dette dreier seg bl.a. om spesialister og generalister innen etterforskning, patruljetjeneste og forebygging.

- Med en halvering av den reelle bevilgningen til nye stillinger vil det ta lengere tid å gjennomføre reformen etter intensjonene fra Stortinget. Det vil også bli vanskelig å nå målet om to politiansatte pr 1000 innbygger innen 2020, sier Krogh

Mer til menneskehandel og cybercrime
Endringene i budsjettforliket innebærer også andre viktige tiltak for politiet. Arbeidet mot menneskehandel styrkes med bl.a. 40 millioner kroner til et team for menneskehandel og etterretning på Kripos.

Videre styrkes etterforskning av vold mot barn i politidistriktene med 20 millioner kroner. Pengene skal fordeles til påtalejurister og etterforskere, avhørere og sikring av elektroniske spor.

Kripos får i tillegg 10 millioner kroner til økt satsing i det digitale rom. Dette muliggjør en beskjeden start på oppbygging av det nye nasjonale cybercrime senteret (NC3).

Handlingsrom
- Det er svært positivt at bevilges penger til nyansettelser, men signalene både i regjeringens budsjettforslag og forliket i går er tydelige. Det er fortsatt enighet om målet om to politi pr 1000 innbygger. Men om det fortsatt er enighet at dette skal nås innen 2020 er mer usikkert. Uansett må regjeringens signal om mindre grad av detaljstyring og mer strategisk og langsiktig styring tas på alvor. Politiledere må forbedre seg på selv å skape handlingsrom for ledelse i fremtiden, avslutter Krogh.

Les også kommentar til statsbudsjettet fra YS.

Publisert 23 november 2017 10:05