Splittet i spørsmålet om generell bevæpning

Politi og våpen
Norges Politilederlag splittet i synet på generell bevæpning, men ønsker fortsatt et politi med sivilt preg. (Foto: Tv2)

Norges Politilederlag har i dag avgitt høringssvar til rapporten fra bevæpningsutvalget - NOU 2017:9. - Medlemmene støtter mange av utvalgets anbefalinger, men er splittet i spørsmålet om generell bevæpning av politiet. Samtidig støtter medlemmene punkt- eller område bevæpning og mener det må utvikles nasjonale beredskapsnivåer, sier forbundsleder Geir Krogh. 

Norges Politilederlag gir honnør til bevæpningsutvalget for et grundig og godt arbeid. Spørsmålet om bevæpning er et vanskelig verdispørsmål, noe som gjenspeiles godt i utredningen. Rapporten gir et godt grunnlag for en debatt om hvilket bevæpningsregime vi skal ha i fremtiden.

Les også: Bevæpning av politiet er et verdispørsmål

- Samtidig registrerer vi at andre høringsinstanser og spesielt PST har kritisert utvalgets faktagrunnlag når det gjelder utviklingen av terrorhandlinger i Europa. Dette er viktige korrigeringer til grunnlaget for utvalgets anbefalinger, og påvirker også vårt høringssvar, innrømmer Krogh.

Bevæpning av politiet handler om beredskap. Publikum forventer at politiet skal komme når folk trenger det og at politiet også skal ha tilgang til våpen når det er nødvendig. Dette skal bl.a. veies opp mot politiets sivile preg i en tilbakeholden tradisjon.

I arbeidet med høringen har Norges Politilederlag nedsatt en egen arbeidsgruppe. I tillegg har vi diskutert utredningen på tillitsvalgtsamling, i lokale medlemsmøter og i landsstyret. Vi har også gjennomført en spørreundersøkelse blant medlemmene i hovedspørsmålet om generelle bevæpning.

Splittet medlemsmasse
- Medlemmene i Norges Politilederlag er splittet i spørsmålet om generell bevæpning av politiet. Et knapt flertall ønsker innføring av fremskutt lagring på kropp eller generell bevæpning, mens de øvrige støtter utvalgets anbefaling om fortsatt ubevæpnet politi som en hovedregel. Medlemmene er imidlertid samlet om innføring av punkt- eller områdebevæpning på spesielt utsatte steder med forhøyet risiko eller der hvor fremskutt lagring ikke vil fungere i praksis, forklarer Krogh.  

Innføres generell bevæpning innebærer det helt nytt bevæpningsregime. Det må utvikles nye metoder, utstyr og taktikk for i størst mulig grad å ivareta politiets sivile preg og en oppdragsløsning i tråd med en tilbakeholden tradisjon. Selv med generell bevæpning vil det være mange oppdrag som bør løses uten våpen på hofta. Det vil derfor fortsatt være behov for fremskutt lagring.

- Dagens regime med fremskutt lagring i kjøretøy har svakheter som må løses. Det bør bl.a. utvikles alternativer for fremskutt lagring av våpen også utenfor politiets kjøretøy, påpeker Krogh.

Uavhengig av standpunkt for eller imot generell bevæpning mener vi den daglige polititjenesten må utføres i handlingsrommet mellom ubevæpnet og fullt bevæpnet politi.  

Nasjonale beredskasnivå
Norges Politilederlag mener det er nødvendig å utvikle det nasjonale beredskapssystemet (PBS) med nasjonale beredskapsnivåer og beslutningstiltak. Dette vil kunne gi mulighet til en enhetlig oppskalering og nedskalering av beredskapen og type bevæpning avhengig av trusselsituasjonen.

Politidirektoratet må kunne sette rett beredskapsnivå i hele politiet tilpasset det til enhver tid gjeldende nasjonale trusselbildet. Med hvert beredskapsnivå må det følge en tiltakspakke som skal gjelde for politiet nasjonalt. Beredskapsnivåene og tiltakspakkene må være forutbestemte slik at det er forutsigbarhet både internt og eksternt, etter modell fra SBS (Sivilt beredskapssystem).  På denne måten slipper de enkelte politimestre å tvile seg frem til beredskapsnivå/tiltak, og politiet i hele landet vil ha like beredskapsnivå og tiltak.

Beredskapsnivåene og tiltakene kan være "åpne" og tilgjengelige og kan følges av enkle, nasjonale budskapsplattformer.  Dette vil i større grad enn i dag sørge for enklere og mer forutsigbare tiltak som er tilpasset trusselen i hele landet. 

Mange gode anbefalinger
Norges Politilederlag støtter som nevnt mange av utvalgets anbefalinger. Vi mener bl.a. elektrosjokkvåpen kan være hensiktsmessig i noen situasjoner og støtter derfor en utprøving som et supplement til de politiets maktmidler. Videre er vi positive til mer systematisk registrering av maktbruk og evaluering, avslutter forbundsleder Geir Krogh.

Last ned vårt høringssvar her. 

Publisert 30 november 2017 14:39