Ny forskning: Politiledere er mer opptatt av regler, ressurser og resultater enn nye praksiser

Alf Christian Grøtteland
Alf Christian Aarseth Grøtteland er Fag og opplæringsansvarlig i Møre og Romsdal politidistrikt. Han tok en master i verdibasert ledelse ved Diakonhjemmet Høgskole i 2016.

I en masteroppgave fra 2016 gjennomførte politioverbetjent Alf Christian Aarseth Grøtteland en kvantitativ studie av verdier og lederroller blant førstelinjeledere i Oslo Politidistrikt. Han kom bl.a. frem til at politilederne fremmer mening, formål, verdier og sørger for at regler og systemer etterleves. De er opptatt av resultater, samarbeid og ressurser, men mindre opptatt av å følge med på trender slik at nye praksiser fanges opp.

Et annet relevant funn i oppgaven er at Institusjonelle politiledere ikke oppfatter seg selv som spesielt modige. Dette kan ha betydning for hvorvidt slike politiledere tør å si fra om uønskede hendelser på arbeidsplassen eller bidra til å løse konflikter.

Masteroppgaven støtter betydningen førstelinjeledere har for etablering av verdier, endring og omstillingsarbeid i politiet. Førstelinjelederne er bærebjelker i arbeidet med verdibevisst ledelse.

Les sammendraget av masteroppgaven:

Formålet med oppgaven er å innholdsbestemme den institusjonelle lederrollen, ved å kategorisere egenskaper ved politiledere. Den institusjonelle lederrollen er et sentralt aspekt ved verdibasert ledelse. Studien undersøker i hvilken grad verdiene modig, tett på, helhetsorientert og respekt i politiets nasjonale medarbeiderplattform, påvirker oppfatningene til førstelinjeledere i Oslo Politidistrikt har av sin egen lederrolle. Oppgaven baserer seg på en spørreundersøkelse av 110 førstelinjeledere i Oslo Politidistrikt og tar utgangspunkt i politiledernes egne vurderinger. Spørreskjema ble sendt til alle førstelinjeledere i Oslo Politidistrikt. Resultatet må sees i sammenheng med begrenset respondentutvalg. Svarprosenten utgjør 45 %.

Ved hjelp av faktoranalyse ble syv egenskaper ved politilederne gruppert og vurdert etter Askelands lederrolleteori (2015) og viser følgende resultat; Politilederne som oppfatter seg selv som institusjonelle ledere fremmer mening, formål, verdier og sørger for at regler og systemer etterleves. Politilederne er opptatt av resultater, at grupper samvirker og skaper forståelse for politiets ressurser. Politilederne er mindre opptatt av å følge med på trender slik at nye praksiser fanges opp.

Ved hjelp av korrelasjonsanalyse ble styrken på sammenhengen testet mellom politiledernes oppfatning av egen lederrolle og hver av verdiene tett på, respekt, modig og helhetsorientert. Følgende resultater ble påvist; verdien modig og respekt har lav sammenheng med politiledernes oppfatning av egen lederrolle, mens styrken på helhetsorientert og tett på ble målt til å være moderat.

Politilederne vurderte andre verdier som påvirket oppfatningen deres av lederrollen hvor verdiene lojalitet, kontroll og effektivitet var viktige for dem.

Relevante funn kan anvendes i politiets lederutvikling og verdier kan vurderes implementert i strategidokumenter. Studiens bidrag er økt innsikt i verdibevisst ledelse og utvikling av den institusjonelle lederrollen. Resultatene er i tråd med internasjonal politiforskning.

Last ned masteroppgaven her

Publisert 12 desember 2017 08:56