Lokalisering av Politihøgskolen behandles i Stortinget

Politihøgskolen 2015
Politihøgskolens fremtidige lokalisering er igjen tema, denne gangen i forbindelse med budsjettbehandlingen i Stortinget. (Foto: NPL, Avslutningen PHS 2015)

Justiskomiteen har avgitt sin innstilling til statsbudsjettet – Innst. 6 S (2017 -2018).  Utover det som er kjent i forhold til budsjetttildeling til politiet er det også tatt inn en del om lokalisering av Politihøgskolen. Nedenfor gjengis Høyre og Fremskrittpartiets innstilling. Statsbudsjettet ble behandlet i Stortinget mandag.

Les også sak i Politiforum: Politihøgskolen skal ut av Oslo: ­– Dette er et stort løftebrudd

Utdrag fra Innst. 6 S fra Justiskomiteen:

Komiteens medlemmer fra Høyre og F r e m s k r i t t s p a r t i e t vil vise til at dagens Politihøgskole (PHS) over tid har utviklet seg til en utdanningsinstitusjon med stor integritet og faglig kompetanse.

Disse medlemmer er kjent med at dagens organisering har ført til at PHS har aktivitet på fire forskjellige steder.

Disse medlemmer understreker at et godt utdannet politikorps er et vesentlig verktøy i en rettsstat. Videre utgjør studentene en ressurs som kan benyttes i gitte tilfeller, dog avhengig av den kompetanse de besitter og det samfunnsoppdrag de er gitt.

Disse medlemmer viser til at det foreligger et oppdrag gitt POD og PHS om å utrede fremtidig utdanning og organisering for å bli bedre tilpasset morgendagens utfordringer.

Disse medlemmer vil videre på- peke at politireformen vil kunne gi økte utfordringer og muligheter som PHS må forholde seg til.

Disse medlemmer er kjent med at utdanningen ved PHS’ avdeling i Bodø i all hovedsak dekker det som var noe av intensjonen: behovet den nordlige landsdelen har for politipersonell. Dette forhindrer ikke at også studenter fra andre deler av landet tar sin utdanning i nord. Et mangfold av ulikheter kan omstilles til kvalitet dersom riktig fokus opprettholdes.

Disse medlemmer er også tilfredse med oppgavene som utføres ved avdelingene i Vestfold og i Hedmark. I en eventuelt endret organisering og lokalisering av PHS vil begge disse stedene kunne bli viktige verktøy i politireformen, ikke minst fordi det legges opp til større lokal kompetanse og ansvar i de respektive politidistriktene.

Disse medlemmer er av den oppfatning at PHS’ lokaliteter i Oslo ikke er godt egnet til dagens utdanning. Et nytt anlegg vil kunne tilpasses nye behov og skreddersys slik at man får en mer optimal drift. Videre har Disse medlemmer grunn til å tro at dagens eiendomsmasse på Majorstua vil kunne tilføre staten vesentlige inntekter, selv om disse ikke vil tilbakeføres direkte til justissektoren.

Disse medlemmer vil understreke at en ny, moderne PHS skal lokaliseres utenfor Oslo. Samtidig bør avstanden mellom en ny skole og Oslo være slik at den ivaretar beredskapsmessige behov som PHS er tenkt å inneha. Videre forutsettes det at en ny PHS, til erstatning for den som nå finnes på Majorstua, ikke skal påfø- re justissektoren økte husleiekostnader. Et annet moment Disse medlemmer vil påpeke viktigheten av, er at en ny lokalisering bør være så nær Oslo at forskningsmiljøet ved PHS ikke rammes. Et politi med ferdigheter basert på kunnskap og forskning vil kunne være avgjørende for befolkningens tillit.

Disse medlemmer viser til at regjeringen i budsjettet for inneværende år fikk en bestilling fra flertallet i den daværende justiskomiteen, hvor flertallet (Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti) uttalte følgende: «Flertallet viser til at det i lang tid har vært behov for å bygge en ny politihøgskole. Flertallet viser til at det bør vurderes hvorvidt private kan bygge og drifte lokalene, mens det offentlige kan leie. Flertallet viser til at dette kan være en fornuftig ordning, slik at ny politihøgskole kan komme på plass så raskt som mulig. Flertallet forventer at regjeringen kommer med en plan om hvordan dette kan la seg gjøre.»

Disse medlemmer forutsetter at dette er i tråd med de føringer regjeringen ga i Meld. St. 18 (2016– 2017) Berekraftige byar og sterke distrikt, hvor Justis- og beredskapsdepartementet fikk slikt oppdrag: «Politihøgskolen (JD): Justis- og beredskapsdepartementet setter i gang en utredning av å omlokalisere Politihøgskolens virksomhet i Oslo, i tråd med retningslinjene for lokalisering av statlige arbeidsplasser. Framtidig kapasitetsbehov ved Politihøgskolen som helhet er under vurdering, og må ses i sammenheng med spørsmålet om lokalisering. Nå er det om lag 670 studenter på bachelorutdanningen og 260 årsverk ved skolen i Oslo.»

Disse medlemmer støtter regjeringens plan om å flytte statlige arbeidsplasser ut av Oslo. Slik tar man hele landet i bruk og sprer og styrker kompetansemiljøene utenfor hovedstaden. Det bør også sees hen til en rimelig fordeling mellom fylkene, men ikke på bekostning av kompetanse og kostnader.

Disse medlemmer viser til at det siden regjeringen tiltrådte, har blitt over 2 000 flere årsverk i politiet. Over 1 000 av disse er politimenn- og kvinner. Dekningsgraden er 1,83 politiutdannede pr. 1 000 innbyggere (pr. 31. august 2017). På slutten av 2017 vil politiet ha en historisk høy bemanning.

Disse medlemmer konstaterer at man er i rute for å oppnå 2 polititjenestemenn- og kvinner pr. 1 000 innbyggere. Målsettingen styrkes ytterligere ved at 131 mill. kroner settes av til ansettelser av alle studenter som går ut av PHS i 2018. Disse medlemmer påpeker at ansettelsene skal skje i politidistriktene.

Disse medlemmer viser til at det i lang tid har vært behov for å bygge en ny politihøgskole, og at det bør vurderes hvorvidt private kan bygge og drifte lokalene, mens det offentlige kan leie. Dette vil kunne være fornuftig både økonomisk og for å få på plass en ny skole så fort som mulig.

Les hele innstillingen her (pdf format).

Publisert 12 desember 2017 09:27