Ny masteroppgave: Forebygging i krysspress

Jan Eirik Thomassen
En av de tre forfatterne, Jan Eirik Thomassen, leder av Felles enhet for utlending og forvaltning Oslo pd. Han gjennomførte mastergradsstudiet blant annet med støtte fra NPL.

Tre politiledere/studenter ved Høgskolen i Innlandet har samarbeidet om en masteroppgave med temaet: Forebygging som politiets primærstrategi. Ikke overraskende har de funnet at det er ulik forståelse av forebygging på strategisk og operativt nivå. Konklusjonen er et større behov for kompetanse om forebygging i hele organisasjonen for å lykkes med forebygging som primærstrategi.

Av Jan Eirik Thomassen, Eva Sjøholt-Sandvik og Terje Didriksen

Sammendrag:
Norge er behovet for en reform av politiet begrunnet med at fremtidens politi må være i stand til å møte den kompliserte, alvorlige og grenseoverskridende kriminaliteten. Her er særlig NOU 2013:9 (Politianalysen) og Prp. 61 LS (2014-2015) sentrale dokumenter. Nærpolitireformen må også ses i lys av de reformtrender som har preget offentlig sektor de siste tiårene.

Gjennom Prp. 61 LS (2014-2015) og Justis- og beredskapsdepartementets tildelingsbrev til Politidirektoratet for 2017 er det fastsatt at forebygging skal være politiets primærstrategi. Politiet skal også prioritere etterforskning og  ha tilstrekkelig beredskap og krisehåndteringsevne ved ekstraordinære hendelser. På bakgrunn av dette krysspresset har vi formulert følgende problemstilling:

Hvordan kan politiets forebyggende arbeid styrkes gjennom nærpolitireformen – sett i
et strategisk perspektiv?

Gjennom metodetriangulering har vi studert og vurdert styrende dokumenter, dybdeintervjuet halvparten av landets politimestre og rettet en spørreundersøkelse mot forebyggings- og radikaliseringskoordinatorene i politidistriktene. Til drøftingen har vi formulert fire forskningsspørsmål, og i drøftingen av disse har vi tatt i bruk perspektiver på organisasjoner og reform, den konseptuelle foretaksmodellen og strategisk ledelse.

De viktigste funnene i avhandlingen er at begrepet forebyggende politiarbeid har et uklart innhold og at det er kulturelle utfordringer knyttet til innføring av forebygging som politiets primærstrategi.

Styring og ledelse er essensielt for å balansere krysspresset mellom beredskap og forebyggende politiarbeid. Den strategiske ledelsen gir i større utstrekning enn fagkoordinatorene uttrykk for at de har tro på at det forebyggende arbeidet vil bli styrket gjennom nærpolitireformen.

En styrking av faget forebyggende er nødvendig for å lykkes. Det forebyggende arbeidet må spres på flere problemeiere gjennom gjensidig forpliktende avtaler, og den nyopprettede funksjonen "politikontakt" vil spille en sentral rolle i dette.

På bakgrunn av dette anbefales det at Politidirektoratet klart definerer hva som menes med forebyggende politiarbeid, at målstyringen tilpasses det forebyggende faget og at det legges betydelig innsats i å utvikle kultur, holdninger og ledelse på alle nivåer i politidistriktene.

Last ned hele avhandlingen her.

 

Publisert 09 januar 2018 08:34