Mer overordnet styringsdialog

Sylvi Listhaug
Justis- og beredskapsminister Sylvi Listhaug har sendt ut sitt første tildelingsbrev til politiet. (Foto: regjeringen.no)

Tildelingsbrevet fra Justis- og beredskapsdepartementet til politiet er nå sendt ut. Departementet følger opp føringene i statsbudsjettet og regjeringsplattformen og vil legge opp til en mer overordnet styringsdialog. – Intensjonene er gode. Vi håper dette er starten på mer strategisk og overordnet ledelse og mindre politisk detaljstyring av politiet, sier forbundsleder Geir Krogh.

Tildelingsbrevet bærer også preg av mindre detaljstyring, men kravene til rapporteringer og utredninger opprettholdelse. Blant annet skal Politidirektoratet utarbeide en analyse av kriminalitetsutviklingen i et flerårig perspektiv. Analysen skal revideres hvert år og følge årsrapporten til departementet (frist 15. februar). – Dette er et viktig grep for å kunne styre etaten mer langsiktig og overordnet. Oppdatert kunnskap er helt avgjørende i for å kunne lede mer i stort, hevder Krogh.

Departementet pålegger videre Politidirektoratet å iverksette en ekstern evaluering av Politiets situasjonssenter innen 1. juni 2019. Det skal også opprettes to nye enheter for dyrevernskriminalitet, henholdsvis i Hedmark og Sogn og Fjordane. Sogn og Fjordane får også en underavdeling av Statens barnehus i Bergen. Samtidig skal «Anmeldelser på nett» implementeres i løpet av 2018.

Færre returer
Selv om Sylvi Listhaug nå har overtatt ansvaret for hele justisfeltet opprettholdes et høyt måltall for uttransporter av personer uten opphold i landet. Det er riktignok en reduksjon fra 9000 i fjor til 7500 i 2018. I fjor ble det returnert 5434 uten opphold, mens det kom 3560 asylsøkere til Norge. (Les mer på politi.no og på udi.no) – Et måltall på 7500 returer er høyt og vil bli svært vanskelig å nå hvis asylankomstene holder seg på samme nivå som i 2017, kommenterer Krogh.

Arbeidslivskriminalitet
Disponeringsskrivet inneholder videre et eget punkt om bekjempelse av arbeidslivskriminalitet. Dette er høyt prioritert av både av regjeringen og partene i arbeidslivet. Arbeidslivskriminalitet var bl.a. tema da statsminister Erna Solberg besøkte den utvidede nasjonale ledergruppen på Gardermoen 27. oktober i fjor. Hun brukte mye av taletiden til å mane til kamp mot økonomisk- og arbeidslivskriminalitet:
- Kriminaliteten er mer systematisk, mer planlagt og utføres av profesjonelle aktører. Staten blir svindlet for store inntekter og får økte utgifter. Denne kriminaliteten utfordrer samfunnets bærekraft og politiets innsats er helt avgjørende, sa statsministeren.

- Det er derfor naturlig at departementet følger opp bekjempelse av arbeidslivskriminalitet i tildelingsbrevet. Dette er ikke valgfag. Politiets samlede innsats mot arbeidslivskriminalitet skal innrapporteres spesielt allerede neste år, avslutter Krogh.

Last ned tildelingsbrevet her.

Publisert 23 januar 2018 14:42