Stor tillit, men skyer i horisonten

Thor Kleppen Sættem
Statssekretær Thor Kleppen Sættem var opptatt av tilliten til politiet og ønsker mindre detlajstyring

Norge er et av verdens beste land å leve og bo i. Innbyggerne har stor tillit til hverandre, til offentlige institusjoner og ikke minst – til politiet. Men det er skyer i horisonten, sa statssekretær Thor Kleppen Sættem (H) under konferansen "Politiledelse mot 2025" onsdag 7. februar.

Av Arve SigmundstadParat 24

Ved Norsk Politilederlag (NPL) sitt 125 års jubileum er det verdt å reflektere over den høye tilliten politiet i dag har i befolkningen.
- Dette handler nok dels om samfunnsmodellen vår, dels om et profesjonelt politikorps – men også om en etat som møter folk med respekt. Jeg opplever at vi har en kompetent og profesjonell politietat, som på denne måten bidrar til å underbygge samfunnsmodellen vår hvor likhet for loven er en sentral bærebjelke, sa statssekretær Thor Kleppen Sættem (H).

Ser utviklingstrekk i det nye kriminalitetsbildet hvor tilliten settes på prøve.
- Det nye kriminalitetsbildet, med bl.a. nye trusler, globale og digitale strukturer fører til at politiet trenger både ny kompetanse, nye verktøy for å løse oppgavene, og oppdatert regelverk som gjør at politiet kan møte disse utfordringene. For de utfordringene vi nå ser, kan helt åpenbart bidra til å sette tilliten til politiet under press, sa Sættem.

Statssekretæren er opptatt av at man fra politisk hold må frigjøre seg fra iveren etter å detaljstyre, og heller overlate de daglige prioriteringene til lederne i etaten.
- Vi må ikke drive politisk detaljstyring, som politikere må vi styre langs de lange og overordna linjene. Kanskje er det nå på tide å innføre en langtidsplan for politiet, etter modell fra forsvaret, spurte Sættem.

Det er ofte stort fokus på kontorer, organisasjonskart og fysisk tilstedeværelse.
- Istedenfor å diskutere hvor den nye politihøgskolen skal bygges, bør vi heller diskutere innholdet - hvilken politiutdanning vi trenger for å kunne møte fremtidens behov, sa Sættem.

Han er opptatt av å finne den gode balansen mellom grunnutdanningen og behovet for etter og videreutdanning.
- Vi må jobbe mye mer målrettet med en systematisert etter og videreutdanning for ansatte i politiet. Ikke minst for å kunne møte det nye digitale og grenseoverskridende kriminalitetsbildet, sa Sættem.

 

Publisert 10 februar 2018 14:37