Lovforslag om punktbevæpning og elektronisk signatur

Tor Mikkel Wara
Justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara ble utnevnt på onsdag og har allerede i dag kommet med flere viktige lovforslag. (Foto: regjeringen.no)

Statsråd Tor Mikkel Wara (FrP) nøler ikke med å sette i gang med arbeidet. I dagens statsråd fremmet regjeringen flere lovforslag innen justisfeltet. Deriblant forslag om endringer i politiloven som åpner opp for tidsubegrenset punktbevæpning og endringer i domstolloven som åpner opp for å likestille elektronisk signatur med underskrift på papir.

Permanent punktbevæpning
- Forslaget om punktbevæpning ved sårbarbare objekter kom ikke overraskende. Det har vært midlertidig punktbevæpning på Gardermoen siden november i fjor. Norges Politilederlag var da tydelig på vår støtte. Det er bred enighet blant medlemmene om behovet for permanent punktbevæpning på spesielt utsatte steder med forhøyet risiko eller der hvor fremskutt lagring ikke vil fungere i praksis, sier forbundsleder Geir Krogh.

Les også: Nødvendig med bevæpning på Oslo lufthavn 

Regjeringens forslag i dag går ut på å gi politiet adgang til tidsubegrenset bevæpning ved sårbare objekter, noe dagens regelverk ikke åpner for, sier justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara på regjeringen.no

Wara forklarer videre at sårbare objekter typisk vil kunne omfatte lufthavner eller andre store trafikknutepunkter, eller objekter som har stor symbolverdi. Bevæpningens utstrekning begrenses dermed til konkret angitte objekter eller personer. Større områder som for eksempel byer eller bydeler vil ikke dekkes av lovforslaget. For bevæpning av større områder vil det fortsatt være våpeninstruksens bestemmelser som kan være hjemmel for tidsbegrenset (midlertidig) bevæpning.

- Det er viktig å merke seg at dette forslaget ikke vil endre det gjeldende prinsipp om at norsk politi som hovedregel skal være ubevæpnet. Det er bra. Vi avventer fortsatt behandlingen av rapporten fra Bevæpningsutvalget (NOU 2017:9) etter at høringsfristen gikk ut i desember i fjor, kommenterer Krogh.

Les også: Splittet i spørsmålet om generell bevæpning

Les mer på regjeringen.no.

Hjemmel for elektronisk kommunikasjon
Regjeringen foreslår å gi hjemmel i lov for elektronisk kommunikasjon med domstolene samt en forskriftshjemmel for obligatorisk bruk av bestemte kommunikasjonsformer. Det foreslås å likestille elektronisk signatur med underskrift på papir. Videre at elektronisk forkynning likestilles med postforkynning og at forkynning ved oppslag kan gjøres på nettsted.

- Dette er viktige endringer som legitimerer dagens praksis på flere områder, samtidig som det muliggjør en effektivisering arbeidet bl.a. innen den sivile rettspleie, sier forbundsleder Geir Krogh.

Regjeringen foreslår videre å gi adgang til oppfriskning av fraværsdommer avsagt i forliksrådet. Det innebærer at saken kan behandles på nytt i forliksrådet, og at det ikke lenger vil være nødvendig å ta ut stevning for tingretten for å få avgjørelsen overprøvd.

For å minske risikoen for uriktige avsagte fraværsdommer, foreslås det bl.a. å innføre plikt for forliksrådet til å kontrollere at klagemotpartens adresse er riktig. Det må betales et halvt rettsgebyr ved begjæring om slik oppfriskning.

Les mer på regjeringen.no 

 

Publisert 06 april 2018 13:10