Lovkommentar 5. utgave - Tvangsfullbyrdelsesloven

Tvangsfullbyrdelsesloven
5. utgave av kommentarutgaven er nå tilgjengelig på Universitetsforlaget

Den som har et krav som ikke oppfylles frivillig, kan ikke uten videre ta seg til rette. Man må påkalle myndighetenes hjelp. Det er tvangsfullbyrdelsesloven av 1992 som angir reglene for hvordan man skal gå frem for å få gjennomført det man har fått dom eller annet tvangsgrunnlag for. Reglene gjelder både for tvangsfullbyrdelse av pengekrav og for krav på annet enn penger, f.eks. handleplikter.

Reglene om midlertidig sikring (midlertidig forføyning og arrest) sto tidligere i tvangsfullbyrdelsesloven og er kommentert i de tidligere utgavene av boken. Disse reglene, som nå er flyttet til tvisteloven, er ikke kommentert i denne utgaven. 

Siktemålet er fortsatt at kommentarene skal kunne være en veileder for alle de ulike brukere som anvender loven.

Thor Falkanger, Hans Flock, Thorleif Waaler, Vibeke Irene Løvold og Christopher Haugli Sørensen har alle lang erfaring innen arbeid med tvangsfullbyrdelsesloven.

Thor Falkanger er professor emeritus ved Det juridiske fakultet i Oslo, Hans Flock var dommer i Høyesterett 1996-2010 og Thorleif Waaler har jobbet som rådgiver i Justis- og beredskapsdepartementet under utarbeidelsen av loven.

Vibeke Løvold jobbet i mange år ved lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet og har siden 2010 vært lagdommer i Borgarting lagmannsrett.

Christopher Haugli Sørensen har bakgrunn som dommerfullmektig i Oslo byfogdembete og har vært utreder i Høyesterett siden 2010. 

Bestill boken her.

Publisert 09 juli 2018 15:05