På Tvers – sammen for en trygg oppvekst

 

På Tvers montasje
Agathe Brautaset Waage, leder i Elevorganisasjonen, Geir Krogh, forbundsleder i Norges Politilederlag og Trygve Beyer-Olsen i Skolelederforbundet samarbeider om På Tvers konferansen 19. september.

Alle som jobber med barn og ungdom må samarbeide. Vi må samarbeide på tvers av sektorer; mange aktører har for lite kjennskap til hverandre og mangler tilstrekkelig kompetanse i tverrfaglig og tverretatlig samarbeid. På "På Tvers" konferansen 2018 19. september har vi samlet de viktigste aktørene. Målsettingen er å finne fram gode eksempler på samarbeid som virker – og å påvirke til et mer forpliktende samarbeid, sier forbundsleder Geir Krogh

Av: Tormod Smedstad, Skolelederforbundet

Agathe Brautaset Waage, leder i Elevorganisasjonen:
«Ofte opplever vi i Elevorganisasjonen at mange av de problemene vi har i skolen ikke trenger nasjonale tiltak, men at det faktisk er fullt mulig å løse det på hver enkelt skole. Tilpasset opplæring og trygge skolemiljø kan man skape lokalt, men det er vanskelig. Det er lett for elev, lærer eller skoleleder å føle at man står alene og ikke helt vet hvordan man kan gjøre skolehverdagen bedre for barn og unge. Nettopp derfor er vi glade for at På tvers-konferansen nå skjer. Nå kan alle vi som bryr oss om det beste for barn og unge, samles for å utveksle erfaringer og idéer som vi kan ta med oss hjem.»

Tvers-Konferansen 2018 samler representanter fra statlige og kommunale etater, politikere, frivillige organisasjoner, interesseorganisasjoner, fagorganisasjoner, foreldre og elever.

YS-forbundene Skolelederforbundet og Norges Politilederlag har et sterkt engasjement i forhold til samarbeid på tvers av sektorer og har deltatt i arbeidsgruppa som har planlagt konferansen.

– Vi er opptatt av å styrke «laget rundt skolen». Mange av utfordringene i skolen er så store og vanskelige at skolene ikke kan greie å håndtere dem alene. Skolen må derfor etablere et tett og forpliktende samarbeid med andre aktører, som PP-tjeneste, barnevern, helsetjeneste, barne- og ungdomspsykiatri (BUP), NAV, politi, bibliotek, idrettsklubber, kirke/moske, lokalt arbeidsliv, foreldre, andre skoler og barnehager og frivillige organisasjoner. Samarbeidsevne blir enda viktigere enn før, sier politisk rådgiver Trygve Beyer-Olsen i Skolelederforbundet.

– Forebygging er politiets primærstrategi. Skal vi få til et godt og helhetlig arbeid med barn og unge, må vi bort fra silo-tenkning. Det store samfunnsoppdraget det er å forebygge at barn og ungdom faller utenfor og får store problemer, må vi gå sammen om. Hvis du vil gjøre en forskjell og bidra til best mulig oppvekstmiljø, fordrer det et samfunnsengasjement som går utover den enkeltes jobb. Politiet er selvfølgelig opptatt av å få til et godt samarbeid med skolen, og skolen må åpne opp for det, før problemene blir for store. Jeg tror vi som er ledere i de forskjellige etatene må gå foran å vise ansvar, sier forbundsleder Geir Krogh i Norges Politilederlag. Krogh vil gjerne trekke fram det verdifulle initiativet som politioverbetjent Jostein Sandvik i Follo politidistrikt har tatt for å få i stand dette tverrfaglige samarbeidet – og håper konferansen kan bli en årlig utveksling av tiltak som virker!

Det er Partnerskap mot mobbing som har finansiert konferansen. Vi har spurt Frode Restad, seniorrådgiver i Avdeling for barnehage og skolemiljø i Utdanningsdirektoratet, om bakgrunnen for at de har valgt å støtte tiltaket:

– Partnerskap mot mobbing har et mål om å bidra til økt lokalt samarbeid i forebygging og håndtering av mobbing.

Det er mange aktører som kan bidra inn i dette arbeidet. Denne konferansen er viktig for å lytte til de som har gode erfaringer, og lære hvordan man kan organisere samarbeid på en måte som kommer barn og unge til gode.

Det har vært stor interesse for deltakelse på konferansen, og den har vært fulltegnet i lengre tid.

Se programmet for konferansen her.

 

Publisert 18 september 2018 10:58