Enhetlig organisering av sivil rettspleie

Lillian Borge Bersaas
Lillian Borge Bersaas er leder av NPL's utvalg for sivil rettspleie.

Norges Politilederlag ønsker mer enhetlig organisering av den sivile rettspleien. Et eget utvalg har vurdert ulike modeller for organisering og kommet frem til noen anbefalinger for det arbeidet som nå skal gjøres i politidistriktene. - Hensikten med anbefalingene er å bidra til en mest mulig enhetlig organisering av den sivile rettspleien, sier utvalgsleder Lillian Borge Bersaas, til daglig Namsfogd i Bergen.

- Norges Politilederlag (NPL) har medlemmer med lang erfaring fra å lede og utvikle fagfeltet. Derfor har vi opprettet et eget utvalg for sivil rettspleie for bedre å kunne ivareta medlemmenes interesse i fagfeltet og bidra til utviklingen av fagfeltet, fortsetter Lillian Bersaas. Enhetlig organisering av fagfeltet er den første saken vi har arbeidet med i utvalget.

Utgangspunkt i lokal struktur
Nærpolitireformen innebærer ny organisering av sivil rettspleie på grunnplanet. Politidirektoratet har gitt føringer på at organiseringen av sivil rettspleie skal ta utgangspunkt i de nye lokale lensmanns- og politistasjonsdistriktene. Utvalget er enig i dette og anbefaler at namsmyndigheten legges til lensmenn, politistasjonssjefer og namsfogder innenfor sitt distrikt. I de politidistrikter det ikke er namsfogd i dag anbefaler utvalget at det opprettes en namsfogd i minst et av namsmannsdistriktene. En av namsfogdene gis ansvaret for koordineringen av fagutvikling for den sivile rettspleie i politidistriktet og organiseres i den funksjonelle enheten for sivil rettspleie.

Namsfogden bør lede fellesenheten
- Den overordnede organisasjonsstrukturen i politidistriktene ble dessverre ikke enhetlig for den sivile rettspleien, forklarer Bersaas. I de syv største politidistriktene er det en egen felles funksjonell enhet for sivil rettspleie (FSR), mens det i de andre fem er en felles enhet med forvaltning, utlending og sivil rettspleie (FUFS). I politidistriktene med egen FSR anbefaler utvalget at en namsfogd er leder for enheten og ivaretar både produksjonsansvaret for eget namsmannsdistrikt og koordinerings- og fagansvaret for hele politidistriktet.
- Dette bør også gjelde for de fem minste politidistriktene, men med den forskjell at namsfogden organiseres på seksjonsnivå underlagt leder av enheten (FUFS), slår hun fast.

Utvalget mener det med fordel kan være flere namsfogder i et politidistrikt, men anbefaler i så fall at de andre namsfogdene også organiseres under den funksjonelle enheten (FSR).

Organisering basert på lokale forhold
- Lovendringene innen den sivile rettspleien legger til rette for ulike måter å organisere den sivile rettspleie i politidistriktene. I utvalget har vi vært opptatt av å tenke prinsipielt for å få en hensiktsmessig og mest mulig enhetlig organisering. Det er viktig at vi nå får på plass en funksjon for felles koordinering og faglig styring i alle politidistrikter, sier Lillian Bersaas.

Hun er videre tydelig på at de enkelte politidistriktene nå må finne frem til den mest hensiktsmessige organiseringen basert på lokale forhold. – Vårt bidrag har vært å lage noen prinsipielle rammer som utgangspunkt for den videre prosess, avslutter Bersaas.

Last ned notatet fra utvalget her.

 

Publisert 16 juni 2017 11:16