NPL - Handlingsprogram 2017 - 2019

Vedtatt på representantskapsmøte 2017: 

Last ned handlingrogrammet i pdf format her.

Innledning

Handlingsprogrammet beskriver Norges Politilederlag og hvilke mål organisasjonen skal arbeide mot i perioden. Fokus og innsats vil til enhver tid gjenspeile sentrale og lokale prosesser som berører lagets medlemmer. Programmet skal være førende for organisasjonens og særlig sekretariatets og landsstyrets arbeid i perioden. 

Norges Politilederlag (NPL) er en fagorganisasjon av ledere på alle nivå og fagområder i politi- og lensmannsetaten.

Formålet er å arbeide for medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. Fokus og innsats vil til enhver tid gjenspeile sentrale og lokale prosesser som berører lagets medlemmer.
I tillegg ønsker vi som en fagforening for ledere å bidra til å styrke etatens generelle omdømme.

Den viktigste saken i kommende programperiode vil være gjennomføringen av Nærpolitireformen. NPL skal være aktivt med i utviklingen, og være pådriver for åpenhet, involvering og medbestemmelse, både lokalt og sentralt. Samtidig er vårt fokus å sørge for at våre medlemmer blir godt ivaretatt i omstillingsprosessene.

Handlingsprogrammet avklarer viktige organisasjonsspørsmål og gir landsstyret de nødvendige føringer og fullmakter for perioden.
Organisasjon

 

Organisasjon

NPL er en selvstendig fagorganisasjon og tilsluttet Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS). Partsrettighetene etter Hovedavtalen og Hovedtariffavtalen er utledet gjennom hovedsammenslutningen YS Stat.

NPL’s beslutningsorganer er representantskapet og landsstyret. Den daglige driften ivaretas av forbundslederen og forbundssekretær.

I perioden vil det pågå en prosess for å melde NPL inn i Parat. Dette vil få betydning for administrasjon, drift og forankring av partsrettighetene.

 

Visjon

NPL skal være den beste fagorganisasjonen for ledere i politi- og lensmannsetaten.

Verdigrunnlag

NPL skal fremme medlemmenes interesser gjennom:

• å være ansvarlig, åpen og fremtidsrettet
• å legge vekt på et respektfullt, ryddig og tillitsskapende samarbeid med partene i arbeidslivet
• å fremme samspill, involvering og medbestemmelse
• å fremstå som modige, helhetsorienterte ledere, tett på situasjonen og som skaper resultater i samhandling med de ansatte
• gjennom å arbeide for en åpen og mangfoldig ledelseskultur i politi- og lensmannsetaten

Mål

NPL skal:

• være det naturlige valget for ledere i politi- og lensmannsetaten
• arbeide for at ledere i politi- og lensmannsetaten gis best mulige lønns- og arbeidsvilkår
• være med på å sikre at endring skjer gjennom gode og inkluderende prosesser
• bidra til videreutvikling av ledelse som fagområde i politi- og lensmannsetaten
• bidra til utvikling av gode ledernettverk
• utvikle og tilby konkurransedyktige medlemsfordeler
• bidra til at kvinner og menn skal ha like muligheter til å bli ledere på alle fagområder i politi- og lensmannsetaten

Tiltak

• NPL skal være med der beslutninger tas og markere oss i media.
• Aktiviteten i lokallagene utgjør kjernevirksomheten i NPL. Sekretariatet skal støtte lokallagene gjennom praktisk bistand og synlighet på internett. Faglige ledersamlinger er et viktig tiltak for å rekruttere og beholde medlemmer.      Lokallagene oppfordres til å samarbeide om årlige regionale ledersamlinger.
• Den årlige nasjonale ledersamlingen på Gardermoen skal videreutvikles.
• Utvikling og gjennomføring av årlige opplæringer av tillitsvalgte i avtaleverk, drøfting og forhandlinger, herunder topptillitsvalgtkurs i regi av YS
• Videreutvikling og markedsføring medlemsfordeler
• Videreutvikle nyhetsbrevet Politilederen, nettsidene og utvikle kommunikasjonen med medlemmene bl.a. gjennom ukentlige informasjonsbrev og sosiale medier

Politisk plattform

Lønns- og arbeidsvilkår

NPL’s formål er å arbeide for medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. Det skal være attraktivt å være ledere i politi- og lensmannsetaten.
Lokale lønnsforhandlinger viktig for lønnsdannelsen for ledere NPL vil derfor arbeide for at det avsettes midler til lokale lønnsforhandlinger i både hoved og mellomoppgjør i staten.

I tillegg vil vi være pådrivere for et nytt lønnssystem i staten og et tariffsystem med normerings- og justeringsforhandlinger på virksomhetsnivå. Vi vil arbeide for et lederlønnssystem som er tilpasset den nye organisasjonsstrukturen og mer i henhold til ansvar, lederspenn og oppgaver. Inntil en lønnsnivået for ledere er på et akseptabelt nivå må «Lederavtalen» i politi- og lensmannsetaten videreføres og forbedres.

NPL skal i samarbeid med Parat støtte forhandlingsutvalgene for et best mulig resultat i de lokale lønnsforhandlingene og utviklingen av lønnspolitiske handlingsplaner.

Endring og omstilling

NPL’s viktigste rolle i endring og omstillings er å ivareta medlemmenes rettigheter. Vi skal påse at ledere blir ivaretatt gjennom gode omstillingsavtaler og inkluderende endringsprosesser i det enkelte politidistrikt og særorgan.

Målsettingen er å støtte medlemmene i omstillingsprosesser med kunnskap om lov og avtaleverk slik at de selv kan se egne muligheter i ny organisering. NPL skal ha fokus på enkeltmedlemmenes arbeidssituasjon og også tilby direkte bistand ved behov.


Reform og utvikling

NPL skal være aktiv i samarbeidet med Politidirektoratet, Justis- og beredskapsdepartementet og Stortinget i forbindelse med aktuelle program, meldinger og rapporter og høringer. Vi vil være aktive medspillere i utvikling av politi- og lensmannsetaten. Samfunnsutviklingen gjør at endringer i struktur og organisering kan være nødvendig for å sikre en robust og slagkraftig etat. Vi skal bidra til en effektiv og fleksibel utnyttelse av ressursene.

I Nærpolitireformen skal NPL ha hovedfokus på lederrollen og ivareta medlemmenes arbeidsvilkår og rammer for utøvelse av tjenesten. Ved utvikling av struktur og jobbanalyser for ledere vil vi være opptatt av å sikre lederne handlingsrom og mulighet for å utøve god ledelse.

NPL vil arbeide for utvikling av politilederrollen i lokalsamfunnet og ha et høyt fokus på forebygging, bedre etterretning og økt beredskap. Dette innebære tydelige ledere med fullmakt til å styre polititjenesten lokalt, revitalisering av politirådene som strategiske samarbeidsarenaer og utvikling av politikontakttollen i alle kommuner.

NPL skal arbeide for å ivareta politi- og lensmannsetatens sivile preg, nærhet til publikum og generalistkompetanse. I utvikling av politidistriktene må brukernes behov være i sentrum gjennom en fornuftig utnyttelse av tilgjengelige ressurser slik at det sivile preget, en robust beredskap, og et synlig nærpoliti ivaretas.

NPL støtter aktivt arbeidet med etterforskningsløftet og målsettingen om økt status for fagfeltet. Spesielt vil vi fokuserer på etterforskningsledelse og god balanse mellom politifaglig ledelse og påtalefaglig styring av etterforskningen.

Forvaltningsoppgaver og sivil rettspleie

Nærpolitireformen inneholder endringer av politi- og lensmannsetatens oppgaver og ansvarsområder. NPL vil arbeidet for å bevare en hensiktsmessig oppgaveportefølje.

Forvaltnings- og sivile rettspleieoppgavene er viktig både for etatens sivile preg og en bred kontaktflate, selv om de ikke direkte understøtter politiets kjerneoppgaver. En del steder representerer oppgavene viktige gjøremål for ansatte i fravær av polisiære oppgaver, samtidig som det gir ledelsen et større ressursmessig handlingsrom.

NPL skal arbeide for økt bevisstgjøring av fagfeltet sivil rettspleie i politi- og lensmannsetaten. Vi skal være en pådriver for kompetansehevende tiltak og videreutvikling av fagområde og bidra til en hensiktsmessig organisering.

Forvaltningsoppgavene bør videreutvikles og moderniseres. Oppgavene kan ha en klart forebyggende effekt og forhindre straffbare handlinger eller krenkelser av den offentlige orden og sikkerhet. En forvaltningsmessig reaksjon, som utvisning eller tilbakekall av førerkort og inndragning av våpentillatelse kan gi mer effektiv og ha en bedre preventiv virkning enn et forelegg eller en fengselsstraff.

Ressurssituasjonen i politi- og lensmannsetaten

Det er fortsatt store etterslep i budsjettene for politi- og lensmannsetaten. Tildelte midler står ikke i forhold til de oppgavene som skal ivaretas og de forventingene befolkningen har til politi- og lensmannsetatens tjenester.

NPL skal arbeide for økte budsjettrammer i politi- og lensmannsetaten. Det må sikres frie driftsmidler for å gi nødvendig handlingsrom for ledere på ulike nivå.

NPL støtter målet om en politidekning på minst to polititjenestemenn pr 1000 innbygger (jfr. rapporten Politiet mot 2020) og et opptak på Politihøgskolen som sikrer dette. Samtidig må budsjettildelingen følge dette opp på en hensiktsmessig måte

IKT satsingen i politiet

IKT satsningen i politiet har vært preget av kortsiktighet, manglede overordnet styring og for små bevilgninger. NPL vil arbeide for egne tildeling til IKT slik at nødvendige utviklingsprosjekter og sentrale investeringer ikke tapper driftsbudsjettene.

Dette innebærer økte øremerkede bevilgninger til IKT, basert på strategiske investeringsplaner. Videre vil vi ha fokus på kompetanse og organisering av gjennomføring av IKT - strategier for å sikre god styring av utviklingsprosessene.

Politiets beredskap og innsatsevne

NPL er opptatt av å balansere ressursbruken i politiet mellom beredskap og de øvrige gjøremålene, etterforskning, forbyggende, forvaltnings- og sivile rettspleieoppgaver.

Krav til responstid er innført fra 2015. NPL vil aktivt etterspørre og bidra i evalueringen av dette og spesielt ha fokus på hvordan dette påvirker ressursstyringen og prioriteringen av oppdrag. Særlig interessant er det om responstidsmålingen påvirker prioriteringen av oppdrag i randsonene og om kvaliteten på oppdragsløsningen endrer seg.

Målsettingen må være at politiet responderer raskt og med tilstrekkelig kvalitet.

Bevæpning i politiet

Bevæpningsutvalget overleverte sin rapport til justis- og beredskapsministeren 29. mars. Utvalget anbefalte et fortsatt ubevæpnet politi med fremskutt lagring og kom med en rekke anbefalinger på hvordan beredskapen og bevæpningsregimet kan bedres. NPL stiller seg i hovedsak bak rapporten og de fleste av anbefalingene, men vil i perioden utarbeide et eget høringssvar.

Det er spesielt viktig å dekke de beredskapsmessige utfordringene som ligger mellom fremskutt lagring og hendelser man ikke har kunnet forutse. Vi vil derfor etterspørre praktiske løsninger og et regelverk for bl.a. å kunne flytte den fremskutte lagringen til kropp når det er behov for det.

Etatsstyring

Politidirektoratets etatsstyring har utviklet seg til å se mål og resultatstyring og budsjettoppfølging en helhet. Det har blitt en bedre sammenheng mellom fastsatte mål og tildelte midler. Denne utviklingen støtter NPL.

NPL vil arbeide for å redusere antall måleparametere og dreie fokuset fra kvantitetsmål til kvalitetsmål. Målingen bør innrettes mer mot resultatet enn mot innsatsfaktorer. Det er særdeles viktig at styringsinformasjonen og resultatmålene tilpasses lokale forhold.

Ledelse og lederutvikling

NPL skal arbeide for å bedre lederes mulighet til å utøve ledelse, både sentralt og lokalt. Lederutfordringer bør gis økt oppmerksomhet i politimestrenes ledermøter.

NPL stiller seg bak medarbeiderplattformen. Vi har spesielt fokus på lederverdiene: «Sette retning og drive endring, motivere og utvikle medarbeidere og skape resultatet i samhandling med andre.»
Som ledere skal vi være pådrivere i videreutviklingen av ledelseskulturen i politi- og lensmannsetaten, tuftet på medarbeiderplattformen.

NPL mener det er behov for en mer helhetlig strategi for rekruttering og utvikling av ledere i politi- og lensmannsetaten.

NPL skal være en pådriver for en mer helhetlig utvikling av kompetansehevende tiltak for ledere, herunder også for studier utenfor egen etat. Vi støtter Politihøgskolens nye utdanninger for politiledere og imøteser sluttføringen av en nordisk mastergrad i politiledelse.

NPL skal være pådrivere for lokale ledelsesstudier, slik at bl.a. fagplaner tilpasses Politihøgskolens videreutdanningsprogram.

Det må legges til rette for studiepermisjoner og hensiktsmessige økonomiske ordninger som stimulerer ledere til videreutdanning.


Mangfold

NPL skal fremme medlemmenes interesser gjennom utvikling av en åpen og mangfoldig ledelseskultur i politi- og lensmannsetaten. Alle ansatte skal ha like muligheter til å bli ledere på alle fagområder og ledernivå i politi- og lensmannsetaten, uavhengig av kjønn og etnisk bakgrunn. NPL skal være bidragsytere til at flere kvinner generelt, og politiutdannede kvinner spesielt rekrutteres til lederstillinger.

Vi vil arbeide for at det rekrutteres ledere også utenfra politi- og lensmannsetaten der det er hensiktsmessig.

NPL vil bidra aktivt til holdningsendringer og større aksept for å være leder i ulike livsfaser, herunder utvikling av en fleksibel livsfasepolitikk for ledere.

Videre vil vi arbeide for en organisering av rekrutteringsprosessene for ledere i politi- og lensmannsetaten, som sikrer bedre kvalitet og enhetlighet. Det er nødvendig å øke kompetansen om bl.a. kvalifikasjonsprinsippet og likestillingstiltak i ansettelsesråd og hos ledere generelt.

Vi skal bidra aktivt til økt mangfold i ledelseskulturen i politi- og lensmannsetaten, herunder større aksept for ulike ledertyper og rollemodeller. Dette innebærer bl.a. innføring av lederutviklingsprogram for alle nye ledere i politi- og lensmannsetaten, herunder ulike mentorordninger. Samtidig er det viktig at politiledere på ulike nivå identifisere og aktiv motivere mulige ledertalenter gjennom aktivt bruk av lokale kompetanseplaner og motivering for videreutdanning inne ledelse.

Åpenhet og varslingsrutiner

NPL ønsker en åpenhetskultur i politi- og lensmannsetaten og vil bl.a. bidra aktivt med implementering av de nye varslingsrutinene.

Vi støtter aktivt opp om målsettingen om at det skal være trygt å si ifra om kritikkverdige forhold i politi- og lensmannsetaten. Det betyr at både den som varsler og de som blir varslet på skal håndteres forsvarlig med fokus på sak og ikke person.

NPL i fremtiden

NPL er en fagforening for ledere på alle nivå og fagområder. Vi skal søke samarbeid med andre fagforeninger, både i politi- og lensmannsetaten og i egen hovedorganisasjon i saker der dette er naturlig.

I 2017 pågår det en prosess med innmelding av NPL i Parat. Vi vil beholde vår selvstendighet som fagforening for ledere, men ser mange utviklingsmuligheter gjennom samarbeidet med Parat. De neste årene må vi bruke tid på å utvikle samarbeidet og særlig gjelder dette medlemsorganisasjonen Parat politiet.

NPL skal vise vilje til, og være tydelige på, at vi støtter fornuftige endringer av etatens struktur, organisering og oppgaver.

I programperioden vil en av våre viktigste oppgaver være å ivareta enkeltmedlemmer som blir berørt av endring- og omstillinger.

NPL skal systematisk arbeide for å øke antall medlemmer, gjennom god kommunikasjon, ledernettverk, faglige samlinger, økt synlighet i media og i den offentlige debatten og konkurransedyktige medlemsfordeler.

 

Publisert 15 mai 2017 13:30