Handlingsprogram 2015 - 2017

 

Last ned handlingrogrammet i pdf format her.

Innledning

Handlingsprogrammet beskriver Norges Politilederlag og hvilke mål organisasjonen skal arbeide mot i perioden. Fokus og innsats vil til enhver tid gjenspeile sentrale og lokale prosesser som berører lagets medlemmer. Programmet skal være førende for organisasjonens og særlig sekretariatets og landsstyrets arbeid i perioden. 

Norges Politilederlag er en organisasjon for ledere i politi- og lensmannsetaten og vårt viktigste formål er å arbeide for medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. Dette gjenspeiles i handlingsprogrammet og i organisasjonens aktivitet.

Politi- og lensmannsetaten vil også i denne programperioden være i allmennhetens fokus. Som fagforening skal vi bidra til å styrke etatens generelle omdømme.

Den viktigste saken i kommende programperiode vil være Nærpolitireformen. Norges Politilederlag skal være aktivt med i utviklingen, og være pådriver for åpenhet, involvering og medbestemmelse, både lokalt og sentralt. Samtidig er vårt fokus å sørge for at våre medlemmer blir godt ivaretatt i omstillingsprosessene.

Handlingsprogrammet har fokus på viktige organisasjonsspørsmål og gir landsstyret de nødvendige pålegg og fullmakter.

Organisasjon

Norges Politilederlag skal være en selvstendig fagorganisasjon, tilsluttet Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS).

Norges Politilederlags beslutningsorganer er, i.h.t. til vedtektene, Representantskapet og Landsstyret. Den daglige driften ivaretas av sekretariatet under ledelse av forbundslederen.

Visjon

Vi skal være den beste fagorganisasjonen for ledere i politi- og lensmannsetaten.

Verdigrunnlag

Norges Politilederlag skal fremme medlemmenes interesser gjennom:

 • å være en ansvarlig, åpen og fremtidsrettet fagorganisasjon
 • å legge vekt på et respektfullt, ryddig og tillitskapende samarbeid med øvrige organisasjoner og parter i arbeidslivet
 • å fremme samspill, involvering og medbestemmelse
 • å fremstå som modige, helhetsorienterte ledere, tett på situasjonen og som skaper resultater i samhandling med de ansatte

Mål

Norges Politilederlag skal:

 • være det naturlige valg for ledere i Politi- og lensmannsetaten
 • arbeide for at ledere i politi- og lensmannsetaten gis best mulige lønns- og arbeidsvilkår
 • være med på å sikre at endring skjer gjennom gode og inkluderende prosesser
 • bidra til videreutvikling av ledelse som fagområde i politi- og lensmannsetaten
 • bidra til utvikling av gode ledernettverk
 • utvikle og tilby konkurransedyktige medlemsfordeler
 • øke medlemsantallet hvert år

Tiltak

 • Norges Politilederlag skal være med der beslutninger tas og markere oss i media.
 • Aktiviteten i lokallagene utgjør kjernevirksomheten i Norges Politilederlag. Sekretariatet skal støtte aktiviteten i lokallagene gjennom praktisk bistand og synlighet på internett. Faglige ledersamlinger er et viktig tiltak for å rekruttere og beholde medlemmer. Lokallagene skal samarbeide om årlige regionale ledersamlinger. Sekretariat skal bidra med planlegging og tilrettelegging.
 • Den årlige nasjonale ledersamlingen på Gardermoen skal videreføres. Sekretariatet skal administrere ledersamlingene i samarbeid med lokallag etter behov
 • Sekretariatet skal i perioden ta initiativ til og legge til rette for opplæring av tillitsvalgte i avtaleverk, drøfting og forhandlinger, herunder topptillitsvalgtkurs i regi av YS
 • Sekretariatet skal kontinuerlig videreutvikle og markedsføre medlemsfordeler
 • Sekretariatet skal videreutvikle fagbladet og hjemmesiden, og utvikle kommunikasjonen med medlemmene bl.a. gjennom sosiale medier

Politisk plattform

Lønns- og arbeidsvilkår

Norges Politilederlag skal prioritere ledernes lønns- og arbeidsvilkår. Det skal være attraktivt for ledere i politi- og lensmannsetaten å være medlem i Norges Politilederlag.

Lokale lønnsforhandlinger er en viktig del av lønnsdannelsen. Norges Politilederlag skal støtte sine lokale forhandlere for et best mulig resultat og aktivt delta i utviklingen av lokale lønnspolitiske handlingsplaner, særlig når det gjelder lederlønninger.

Gjennom YS-Stat skal Norges Politilederlag arbeide for å løfte våre grupper lønnsmessig ved sentrale lønnsforhandlinger.

Norges Politilederlag skal arbeide for at «Lederavtalen» opprettholdes og forbedres.

Endring og omstilling

Norges Politilederlag skal ivareta medlemmenes rettigheter i endringsprosesser. Vi skal arbeide for at også lederne blir ivaretatt gjennom gode omstillingsavtaler og inkluderende endringsprosesser i det enkelte politidistrikt og særorgan.

Målsettingen er å støtte medlemmene i omstillingsprosesser med kunnskap om lov og avtaleverk slik at de selv kan se egne muligheter i ny organisering. Norges Politilederlag skal ha fokus på enkeltmedlemmenes arbeidssituasjon og også tilby direkte bistand ved behov.

Strukturendringer og nærpoliti

Norges Politilederlag skal være en aktiv medspiller i utvikling av politi- og lensmannsetaten. Samfunnsutviklingen gjør at endringer i struktur og organisering kan være nødvendig for å sikre en robust og slagkraftig etat, som bidrar til en effektiv og fleksibel utnyttelse av ressursene.

I Nærpolitireformen skal Norges Politilederlag ha hovedfokus på lederrollen og ivareta medlemmenes arbeidsvilkår og rammer for utøvelse av tjenesten. Særdeles viktig er det å sikre lederne handlingsrom og mulighet for å utøve reell ledelse.

Norges Politilederlag vil arbeide for videreutvikling av nærpolitimodellen. Vi er opptatt av å ivareta politilederrollen i lokalsamfunnet og ha et høyt fokus på forebygging. Videreutvikling av nærpolitimodellen vil sikre god forebygging, bedre etterretning og gi økt beredskapseffekt.

Norges Politilederlag skal arbeide for å ivareta politi- og lensmannsetatens sivile preg, gode kvaliteter, nærhet til publikum, generalistkompetanse og løsningsorientering. Vi vil være med å videreutvikle politidistriktene hvor brukernes behov er i sentrum gjennom en fornuftig utnyttelse av tilgjengelige ressurser slik at det sivile preget, en robust beredskap, og et synlig nærpoliti ivaretas.

Norges Politilederlag skal være aktive i samarbeidet med Politidirektoratet, Justis- og beredskapsdepartementet og Stortinget i forbindelse med aktuelle program, meldinger og rapporter og høringer.

Oppgaver i politi- og lensmannsetaten

Nærpolitireformen foreslår endringer av politi- og lensmannsetatens oppgaver og ansvarsområder. Norges Politilederlag er opptatt av å bevare en hensiktsmessig oppgaveportefølje.

Vi mener at generalistmodellen er den mest hensiktsmessige i de fleste av landets politidistrikter. Vi er opptatt av å heve statusen på etterforsknings- og forebyggendefaget

Samtidig mener vi det er viktig at politiets sivile preg videreføres. Forvaltnings- og sivile rettspleieoppgavene er viktig både for etatens sivile preg og en bred kontaktflate, selv om de ikke direkte understøtter politiets kjerneoppgaver. En del steder representerer oppgavene viktige gjøremål for ansatte i fravær av polisiære oppgaver, samtidig som det gir ledelsen et større ressursmessig handlingsrom.

Norges Politilederlag skal arbeide for økt bevisstgjøring av fagfeltet sivil rettspleie i politi- og lensmannsetaten. Vi skal være en pådriver for kompetansehevende tiltak og videreutvikling av fagområde og bidra til en hensiktsmessig organisering.

Forvaltningsoppgavene har en klart forebyggende effekt og kan forhindre straffbare handlinger eller krenkelser av den offentlige orden og sikkerhet. En forvaltningsmessig reaksjon, som utvisning eller tilbakekall av førerkort og inndragning av våpentillatelse kan gi mer effektiv og ha en bedre preventiv virkning enn et forelegg eller en fengselsstraff.

Det er derfor nødvendig med en mer helhetlig gjennomgang av hvilke forvaltningsgjøremål politiet skal ha i fremtiden. Forvaltningsoppgavene bør videreutvikles og moderniseres for å oppnå god forebyggende effekt.

Ressurssituasjonen i politi- og lensmannsetaten

Budsjettene for politi- og lensmannsetaten står ikke i forhold til de oppgavene som skal ivaretas og de forventingene befolkningen har til politi- og lensmannsetatens tjenester.

Norges Politilederlag skal arbeide for økning av budsjettrammene i politi- og lensmannsetaten, i den hensikt å gi større handlingsrom og mulighet til å utøve ledelse på en bedre måte.

Norges Politilederlag vil støtte arbeidet for å realisere målet om en politidekning på minst to polititjenestemenn pr 1000 innbygger (jfr. rapporten Politiet mot 2020) og et fortsatt høyt opptak på Politihøgskolen.

IKT satsingen i politiet

IKT satsningen i politiet har vært preget av kortsiktighet, manglede overordnet styring og for små bevilgninger. Norges Politilederlag mener det er uheldig at nødvendige utviklingsprosjekter og sentrale investeringer tapper driftsbudsjettene. 

Norges Politilederlag skal arbeide for økte bevilgninger til IKT, basert på strategiske investeringsplaner. Vi skal ha fokus på kompetanse og gjennomføring av IKT - strategier for å sikre god styring av utviklingsprosessene.

Politiets beredskap og innsatsevne

Norges Politilederlag er opptatt av å balansere ressursbruken i politiet mellom beredskap og de øvrige gjøremålene, etterforskning, forbyggende, forvaltnings- og sivil rettspleieoppgaver.

Krav til responstid er innført fra 1.1.15 og vi vil bidra aktivt i evalueringen av dette og hvordan dette påvirker ressursstyringen og prioriteringen av oppdrag. Særlig vil vi ha fokus på hvordan responstidsmålingen vil påvirke oppdrag i randsonene og i hvilken grad kvaliteten på oppdragsløsningen endrer seg.

Norges Politilederlag skal arbeide for at politiet responderer raskt og med tilstrekkelig kvalitet.

Bevæpning i politiet

Norges Politilederlag ønsker et ubevæpnet politi. Ordningen med fremskutt lagring fungerer godt i dag og det derfor ikke er behov for generell bevæpning. De foreslåtte endringene i våpeninstruksen med overføring av bevæpningskompetansen til operasjonsleder, vil gjøre ordningen ytterligere hensiktsmessig.

Vi aksepterer imidlertid at spørsmålet om generelle bevæpning må vurderes i forhold til den aktuelle trusselsituasjonen og støtter derfor endringen om midlertidig generell bevæpning i gjeldende våpeninstruks. Den nåværende trusselsituasjonen, hvor uniformert politi er oppgitt som terrormål, er ny og krever nye regler.

Etter vår oppfatning er det imidlertid ikke er behov for generell bevæpning av norsk politi i en normal trusselsituasjon. Generell bevæpning skaper større avstand til publikum og fjerne det sivile preget. Kommunikasjon og dialog må fortsatt være politiets viktigste våpen.

Etatsstyring

I justis- og beredskapsdepartementets tildelingsbrev for 2015 er målstrukturen endret til et såkalt kjedeperspektiv; «asylkjeden, straffesakskjeden og området samfunnssikkerhet og beredskap».

Norges Politilederlag skal arbeide for å redusere antall måleparametere og dreie fokuset fra kvantitetsmål til kvalitetsmål. Målingen bør innrettes mer mot resultatet en mot innsatsfaktorer. Det er særdeles viktig at styringsinformasjonen og resultatmålene tilpasses lokale forhold.

Ledelse og lederutvikling

Norges Politilederlag skal fremme lederes mulighet til å utøve reell ledelse, både sentralt og lokalt. Lederutfordringer bør gis økt oppmerksomhet i politimestrenes ledermøter.

Norges Politilederlag skal sammen med arbeidsgiver arbeide for implementering av medarbeiderplattformen, utarbeidet av Politidirektoratet. Vi skal ha spesielt fokus på lederverdiene: «Sette retning og drive endring, motivere og utvikle medarbeidere og skape resultatet i samhandling med andre.»

Som ledere skal vi være pådrivere i videreutviklingen av kulturen i politi- og lensmannsetaten, tuftet på medarbeiderplattformen.

Norges politilederlag mener det er behov for en mer helhetlig strategi for rekruttering, utvikling og avvikling av ledere i politi- og lensmannsetaten. Som en del av dette vil vi arbeide for at det opprettes et sentralt vurderingssenter for ledere, etter modell fra Sverige og Danmark.

Arbeidsgiver er ansvarlig for videreutvikling av lederkompetansen i politi- og lensmannsetaten. Norges Politilederlag skal være en pådriver for en mer helhetlig utvikling av kompetansehevende tiltak for ledere, herunder også for studier utenfor egen etat. Særlig vil vi arbeidet for at Politihøgskolen innarbeider en mastergrad innen ledelse og organisasjon i sitt videreutdanningsprogram.

Norges Politilederlag skal være pådrivere for lokale ledelsesstudier, slik at bl.a. fagplaner tilpasses Politihøgskolens videreutdanningsprogram.

Det må legges til rette for studiepermisjoner og hensiktsmessige økonomiske ordninger som stimulerer ledere til videreutdanning.

Norges Politilederlag i framtida

Norges Politilederlag skal være tydelige på at vi er en organisasjon for ledere. Vi skal være åpne for å inkludere nye former for lederkategorier i vår organisasjon.

Politi- og lensmannsetaten trenger en organisasjon som samler alle ledere. Vi skal arbeide for at nettopp Norges Politilederlag skal være en slik organisasjon. Det er derfor avgjørende at vi er en selvstendig fagorganisasjon med selvstendig forhandlingsrett.

Samtidig skal vi samarbeide med fagorganisasjonene, både i politi- og lensmannsetaten og i egen hovedorganisasjon i saker der dette er naturlig.

Vi skal vise vilje til, og være tydelige på, at vi støtter fornuftige endringer av etatens struktur, organisering og oppgaver. Vi skal være åpne og ærlige og akseptere at slike endringer også kan ha negative konsekvenser for enkeltmedlemmer i Norges Politilederlag.

I programperioden vil en av våre viktigste oppgaver være å ivareta våre medlemmer som blir berørt av endring- og omstillinger.

Norges Politilederlag skal systematisk arbeide for å øke antall medlemmer, gjennom god kommunikasjon, ledernettverk, faglige samlinger, økt synlighet i media og i den offentlige debatten og konkurransedyktige medlemsfordeler.