Handlingsprogram 2007 - 2009

HANDLINGSPROGRAM FOR PERIODEN 2007 – 2009 

1 Innledning 

Norges lensmanns- og politilederlag (NLP) har i flere landsmøteperioder hatt et ”handlingsprogram” vedtatt av Landsmøtet. Dette dokumentet har vært førende for Landsstyrets arbeid i perioden. Programmet gir kursen i organisasjonspolitiske saker, og sier noe om prioriteringer og arbeidsoppgaver. 

Etter Landsmøtet i 2005 er Representantskapet organisasjonens høyeste organ. Representantskapet møtes årlig. For å få litt langsiktighet i organisasjonens arbeid gjelder derfor handlingsprogrammet for en toårsperiode. Programperioden følger valgperioden for forbundslederen. 

Handlingsprogrammet som ble vedtatt i 2005 var helt nytt i forhold til tidligere oppsett og innhold. Det ble forenklet og gjort mer oversiktlig. Dette ble gjort for å få lettere tilgang til Nlp sine mål og for lettere å kunne rapportere på kortsiktige og langsiktige tiltak. To år er en kort periode for et fagforbund. Vår polititikk og mål endrer seg lite på så kort programperiode. Vi beholder derfor dokumentet i samme form som tidligere. Men vi rullerer handlingsprogrammet og oppdaterer det med aktuelle problemstillinger og tiltak. 

Politi- og lensmannsetaten er i almennhetens fokus mer enn noen gang. Både oppgaveutførelsen ut mot befolkningen og indre organisatoriske forhold blir vurdert og belyst. Politireformen og Den sivile rettspleie på grunnplanet er gjennomført og evaluert. Regjeringa har i perioden lagt fram Politirollemeldinga, og denne er behandlet av Stortinget. Organisasjonsutviklingsprosesser fortsetter uten ende. Disse prosessene skal Nlp ha et aktivt forhold til, både lokalt og sentralt. Vi skal være endringsvillige, men fortsatt vokte over de kulturer og håndgrep for oppgaveløsning som vi mener gir de beste resultater for befolkningen over hele landet. 

NLP er en organisasjon for ledere. Dette skal avspeiles i handlingsprogrammet og i organisasjonens aktivitet. 

Handlingsprogrammet har fokus på viktige organisasjonsspørsmål og gir Landsstyret de nødvendige pålegg og fullmakter.

I perioden 2007-2009 skal NLP vektlegge følgende hovedspørsmål:

2 Egen organisasjon 

NLP har alltid vært en frittstående fagforening for ledere i politi- og lensmannsetaten. I sist periode gjennomførte organisasjonen et fusjonsframstøt mot tjenestemannsorganisasjonen Politiets fellesforbund. Prosessen førte ikke fram, og bekreftet at Nlp også framover har oppgaver og rolle som rein lederorganisasjon. Organisasjonen skal være et alternativ for ledere som i sin daglige rolle er på arbeidsgiversida i etaten. Organisasjonen skal balansere mellom medlemmenes enkeltinteresser og vår plassering som lokale arbeidsgiverrepresentanter. Vi skal være aktuelle for alle lederkategorier etter Landsstyrets nærmere avgrensning.

NLP skal fortsatt være tilsluttet YS, og delta aktivt i hovedorganisasjonens arbeid veid opp mot våre ressurser og faglige interesser. Vi skal aktivt markedsføre YS sine medlemsfordeler og arbeide for å forbedre fordelstilbudet. 

NLP skal legge vekt på et ryddig og respektfullt forhold til andre organisasjoner i politi- og lensmannsetaten. Vi skal søke samarbeid for å få best mulig resultat for etaten og for våre medlemmer. Om forsøket på organisasjonsendring i 2006 ikke førte fram, skal vi fortsatt være åpne for dialog om utvidelse og formalisering av samarbeid og nye organisasjonsformer. (jfr pkt 7) 

Nlp er historisk identifisert til lensmannsbegrepet. Både innad i etaten og ute i samfunnet er denne bindingen ennå svært sterk. Framover bør vi sette sterkere fokus på ”lederprofilen” for å gi sterkere tilhørighets for alle ledere. Navn på organisasjonen og på medlemsbladet kan være aktuelle tema i denne retning. 

Organisasjonen skal være åpen og utadrettet, og offentlig skal vi engasjere oss på felter der vi har organisasjonspolitiske interesser. Vi skal bruke nettside og media til å formidle vårt budskap. Vi skal også videreføre vår gode dialog med Stortinget og etatens styrende organer. I all kommunikasjon skal vi profilere oss som en ansvarlig lederorganisasjon. 

NLP skal også legge vekt på informasjon til medlemmene ved hjelp av nettside, e-post og fagblad.  

Tiltak: 
På alle arenaer tydeliggjøre behovet for en egen lederorganisasjon i politi- og lensmannsetaten.
Hjelpe og rettlede enkeltmedlemmer i samspill med lokallaget.
Gjennomføre organisasjonskurs for lokale tillitsvalgte.
Sekretariatet skal utfordre og støtte lokallagene til egen aktivitet
Lokallagene skal aktivt rekruttere nytilsatte ledere
Være åpne for dialog med andre organisasjoner og grupper med sikte på alle former for samspill og organisering.
Vurdere en tydeligere lederprofil ved navneendringer m.v.

3 Lederrollen 

NLP skal være en attraktiv organisasjon for alle lederkategorier i politi- og lensmannsetaten. Vi skal konsentrere oss om ledernes spesielle interesser og behov i utøvelsen av lederoppgaven. Vi skal fokusere på myndighetsområder, lederansvaret og ledernes forhold innad i egen etat og utover i samfunnet. NLP skal være opptatt av at lederne skal være synlige og tydelige myndighetspersoner i sine distrikter, både utad mot befolkningen og innad i egne enheter. 

Lederne i politi- og lensmannsetaten trenger lederkompetanse. NLP skal være pådriver for at lederne blir stimulert og får utvikle seg i sin lederrolle. 

Mange politiledere har ansvar for tunge sivile ”myndighetsområder.” NlLP er opptatt av at den ansvarlige har kompetanse til å ivareta også denne viktige oppgaven.

Politiråd er en arena der den lokale politileder kan styrke og videreutvikle sin rolle som den ansvarlige leder for alt politiarbeid i sitt distrikt.

Tiltak:
Fokusere på lederrollen og oppgavene til den enkelte lederkategori. 
Vektlegge rolleavklaring mellom driftsenhetsleder og tjenesteenhetsleder
Arbeide for at lensmannens påtalefunksjon blir tatt i bruk.
Arbeide for at arbeidsgiver tilbyr et nytt, målrettet ledertreningsprogram tilpasset rollen som leder og myndighetsperson.
Arbeide for at tjenesteenhetslederne blir mer synlige og tydelige i sine distrikter, bl.a som den naturlige frontfigur i det offentlige rom og ved aktiv og sentral rolle i politirådet.

4 Organisasjonsutvikling 

Samfunnets behov for politi- og lensmannsetatens tjenester endrer seg. Teknologi og kompetanse gir nye muligheter for oppgaveløsning. Derfor må etaten være i stadig utvikling. NLP skal være aktivt med for å forme innholdet i slike prosesser. 

NLP sitt organisasjonsutviklingsarbeid skal bygge på at ”trygghetsbehovet” er førende for organisering og oppgaveløsning. Vi vil ha et lokalforankret politi som i størst mulig grad finnes der folket bor. Vi stiller også krav om at politiet skal kunne respondere innen rimelig tid når publikum trenger hjelp. 

Sluttevalueringa av Politireformen ga tydelige signaler om at politiets oppgaveløsning stadig sentraliseres, og at utkantenes trygghetstilbud svekkes. Nlp skal aktivt demme opp for denne tendensen. 

NLP vil arbeide for at politi- og lensmannsetaten prioriterer både hverdagskriminalitet og den alvorlige organiserte kriminaliteten. Vi er opptatt av at ressursene når helt ut for å styrke det operative trygghetsskapende arbeidet blant publikum. Vi skal videre være pådrivere for at det norske politiet har et sivilt preg, som understøttes av de sivilrettslige oppgavene og den lokale forankring. 

Alle politidistrikt trenger friske ressurser for å opprette nye stillinger. Nlp skal være pådriver for at utdanningskapasiteten på PHS øker betydelig. 

Tiltak: 

1. Nlp skal delta aktivt og løsningsorientert i organisasjonsutviklingsprosjekter sentralt og lokalt. 

2. NLP skal arbeide for at hele befolkningen, også i landdistriktene, får en trygghetsskapende politiordning. 

3. Nlp skal arbeide for at det bygges ny politihøgskole eller at dagens skule bygges ut, slik at utdanningskapasiteten kan økes. 

5 Personalpolitikk 

NLP skal arbeide for en personalpolitikk som gagner våre medlemmer i politi- og lensmannsetaten.

Personalpolitikken skal sikre god personalplanlegging og karriereplaner. Lederne skal ha utviklingsmuligheter, og etaten må få en seniorpolitikk med oppgavetilbud som også utnytter ressursen til eldre ledere. 

Mange politiledere har ekstrabelastninger med at de skal være tilgjengelige døgnet rundt. Denne beredskapsrollen må arbeidsgiver nå verdsette. (jfr pkt 6)

Nlp mener at lensmennenes arbeidstidsordning med ubunden arbeidstid er en umoderne og utnyttende ordning i en statlig etat.

Arbeidsoppgavene og kravene til tjenesteenhetsledere og andre ledere har endret seg. NLP finner det urimelig at politilederne og medarbeiderne har forskjellig aldersgrense. 

NLP er videre opptatt av likestilling og mangfold i politi- og lensmannsetaten. Vi ønsker flere kvinnelige ledere på nivå, og vil arbeide for at flere kvinner blir ledere i alle våre medlemskategorier.

Tiltak: 

1. Være aktiv pådriver for at etaten får en helhetlig og omforent personalpolitikk. 

2. Arbeide for felles særaldersgrense for politiledere og polititjenestemenn. 

3. Fortsette arbeidet med ny arbeidstidsordning for ledere med ubunden arbeidstid 

4. Synliggjøre vår likestillingsholdning for våre ansettelsesrådsrepresentanter. 

5. Legge forholdene til rette for vårt likestillingsutvalg. 
 

6 Lønns- og arbeidsvilkår 

Lederansvaret skal gi tydelig utslag i lønn. Lønnsforholdende til våre medlemmer skal ha prioritet i vår organisasjon, både lokalt og sentralt. 

Lederne på nivå 2 (politistasjonssjefer, lensmenn, administrasjonssjefer og politiinspektører) har for lavt lønnsnivå i forhold til ansvar og myndighet. Gapet til politimestrene er for stort, og avstanden til lederne under smuldrer opp. 

Lokale lønnsforhandlinger er blitt en viktig del av lønnsdannelsen. NLP skal støtte sine lokale forhandlere for å få best mulig resultat for våre medlemmer. 

I forbindelse med den sivile rettspleie på grunnplanet får politistasjonssjefene og lensmennene nye og utvidede ansvarsområder. NLP skal følge opp at dette får lønnsmessige konsekvenser. 

Lensmennene har uregulert arbeidstid. NLP skal arbeide for ny avtale som gir denne gruppa regulert arbeidstid og godtgjøring for ekstrainnsats. Ledere som i sin rolle har beredskapsplikt skal ha godtgjøring for å være tilgjengelige. 

Tiltak: 
Gjennom YS-s arbeide for å løfte våre grupper lønnsmessig ved generelle tillegg og justeringsforhandlinger. Lønnspennet for våre ledere skal heves i både topp og bunn.
Sekretariatet skal støtte våre lokale forhandlere med opplæring og rådgiving.
NLP skal forhandle fram ny arbeidstidsordning med regulert arbeidstid og godtgjørelse for ekstraarbeid som øvrige polititjenestemenn. 
Nlp skal arbeide for et beredskapstillegg for lensmenn og politistasjonssjefer

7 NLP i framtida 

En levende organisasjon må kontinuerlig reflektere sitt eksistensgrunnlag og sitt oppdrag. Denne vurderingsprosessen må være åpen og ærlig, men må styres og avgrenses slik at den ikke lammer organisasjonens motivasjon og handlekraft.

I 2006 hadde vi en grundig gjennomgang av vår status og aktuelle veivalg. Dette førte til en prosess med Pf med sikte på fusjon. Forhandlingene bekreftet at Nlp og våre medlemmer fortsatt var best tjent med status som egen lederorganisasjon. Om vi har tatt klar beslutning om fortsatt status som eget forbund, bør vi fortsatt være åpne for aktuelle nye samarbeids- eller organisasjonsmuligheter.  

NLP har sin fortid som en rein lensmannsorganisasjon. Over tid har NLP forsøkt å bli den aktuelle organisasjonen for andre ledere i etaten. Ennå blir organisasjonen av mange oppfattet og profilert som en lensmannsorganisasjon. Framover må vi bevisst endre profil fra lensmann mot politileder. Dette er en nødvendig justering for å bli framtidas tydelige organisasjon for lederne i politi- og lensmannsetaten. 

I løpet av 2007 får Nlp en endret økonomisk situasjon etter bortfall av Tonoinntektene. Vi har gjort nødvendige økonomiske disposisjoner for å tilpasse oss framtida.  

Tidlig i 2007 justerte Landsstyret definisjonen av hvem som er medlemsmålgruppe for Nlp. Dette har åpnet for at ei stor gruppe politioverbetjenter med tunge lederoppgaver kan bli våre medlemmer. Også andre politiledere og enkeltpersoner med sentrale ledelsesrelaterte funksjoner bør naturlig finne sin plass i Nlp. Framover har både lokallagene og organisasjonen sentralt store utfordringer i å rekruttere nye medlemmer. 

Tiltak: 

1. Vi skal være åpne for nye samarbeidsordninger og organisasjonsformer. 

2. Landsstyret arbeider videre med å styrke forbundets lederprofil 

3. Fokus på rekruttering av nye medlemmer ved personlig skriftlig henvendelse til alle kandidater. 

 
   
Publisert 05 desember 2008 19:53