Ny giv i NPL og fagbaldet i ny drakt

Lederen i Politilederen (Lensmannsbladet) 1/2009 

"Hensikten med de tiltak vi har gjort er å sørge at medlemmene skal trives i laget og at de føler at laget gir dem noe tilbake. I tillegg er vi også i den situasjonen at vi trenger nye medlemmer og håper med blant annet ovenstående tiltak, at Norges Politilederlag skal bli attraktiv fagorganisasjon for ledere i politi- og lensmannsetaten. Nå er det opp til alle medlemmer av Norges Politilederlag å selge laget til nye medlemmer. Vi trenger en ren fagorganisasjon for ledere i politi- og lensmannsetaten."

Norges Politilederlag har siden navneskiftet i fjor sommer hatt prosjektgruppa Ny Giv i arbeid. Deres mandat er:” … utrede aktuelle hovedarbeidsområder for Norges Politilederlag og komme med forslag til hva som skal være fokusområdene i fremtiden, hovedmålsetninger og tiltak for å nå målene. Med bakgrunn i forslag til fokusområder skal prosjektet gjennomgå aktuelle tiltak for profilering herunder bruken av hjemmesiden, medlemsbladet, medlemsoppfølging og verving av nye medlemmer. Det må spesielt fokuseres på hva som etterspørres av medlemmene og hva Norges Politilederlag kan tilby.”

Den 17.2.09 hadde prosjektgruppa en presentasjon av sitt arbeid for lokallagslederne og et medlem fra hvert politidistrikt på Kick Of f seminar på Gardermoen. Etter Landsstyrets vurdering har prosjektgruppa med prosjektleder Geir Krogh i spissen, gjort en god og grundig analyse av situasjonen i laget og kommet med tiltak slik at laget kan gå en spennende fremtid i møte. Ny vervebrosjyre, medlemseffekter, ny logo, seminar i lokallagene, ny hjemmeside og Lensmannsbladet i ny drakt. Jeg kunne ha omtalt hvert tiltak som de har kommet med, men skal konsentrere meg om hjemmesiden og fagbladet. 

Hjemmesiden har blitt en levende side med aktuelle temaer, den er også funksjonell med spennende design. Jeg ser at det er flere og flere som bruker den. Etter hvert skal lokallagene inn på siden, medlemsregister mm. Besøk www.politilederen.no !
Lensmannsbladet har også fornyet seg. Vi har satt ned en redaksjonskomité bestående av generalsekretær Svein Stuberg, politistasjonssjefene Øystein Holt og Gunnar Orskaug. I tillegg har Halvor Hartz, som nå jobber i NUPI sagt seg villig til å være bidragsyter. Bladet skal ha følgende faste områder; ledelse, politifag, sivile gjøremål, gjesteskribent og fagforeningsstoff. Det skal være et fagblad for ledere i politi- og lensmannsetaten som gir innspill til utøvelse våre funksjoner.

Hensikten med de tiltak vi har gjort er å sørge at medlemmene skal trives i laget og at de føler at laget gir dem noe tilbake. I tillegg er vi også i den situasjonen at vi trenger nye medlemmer og håper med blant annet ovenstående tiltak, at Norges Politilederlag skal bli attraktiv fagorganisasjon for ledere i politi- og lensmannsetaten. Nå er det opp til alle medlemmer av Norges Politilederlag å selge laget til nye medlemmer. Vi trenger en ren fagorganisasjon for ledere i politi- og lensmannsetaten.

Agendarapporten ”Analyse av ressursbruken i politiet” viste at målt i faste priser økte lønnskostnadene pr årsverk i politiet mindre enn gjennomsnittet for staten i perioden 2001 – 2007. Rapporten ”Politiet mot 2020 Bemannings- og kompetansebehov i politiet” dokumenterer behov for betydelig høyere bemanning for å møte de fermtidige utfordringene i forbindelse med forebygging og kriminalitetsbekjempelse. På bakgrunn av disse rapportene satte Politidirektorartet ned en arbeidsgruppe til å foreta en analyse av lønnsutviklingen i politiet fra 2001. Den viser at blant annet at lensmenn og lederstillinger (gjennomgående) hadde en negativ utvikling i forhold til gjennomsnittlig utvikling i staten på -4,5 % i perioden 2002 -2007. Dette er ut fra brutto regulativ lønn. Når vi tar med fast og variable tillegg eksklusivt overtid, har lensmennene en negativ utvikling i forhold til gjennomsnittlig utvikling i staten på -1,3 %. Dette blir et viktig dokument å bruke ved lønnsoppgjøret.  
   
Jonny Nauste

Publisert 22 mars 2009 02:20