Budsjett, lokal struktur og arbeidsmiljø

Politilederen nr 5 2016
Politilederen nr 5 2016

Politilederen - Lensmannsbladet nr 5 er nå sendt ut. I lederen omtaler forbundsleder Geir Krogh budsjettforslaget for 2017 og politireformen. I tillegg knytter han noen kommentarer til arbeidsmiljø, reform og kulturendringer.

Vi er inne i en hektisk periode for politiledere. Nærpolitireform, virksomhetsplanlegging, lønnsforhandlinger og ikke minst de daglige lederoppgavene, holder de fleste i arbeid langt utover normal arbeidsuke. Noen lyspunkt er det likevel.

Et godt budsjett for politiet
Torsdag 6. oktober la Anundsen frem forslag til neste års budsjett. Om lag 300 mill. er øremerket til styrking av driftsbudsjettene i politidistriktene. Selv om det ikke er nok til å rette opp økonomien alle steder, er det gode signaler. Budskapet fra politiledere og fagforeninger er mottatt. Regjerningen fortsetter å øke bemanningen og samtidig får politiet øremerkede midler til drift.

Vi gir honnør til Politidirektoratet som har jobbet knallhardt for å få dette plass. Vi ha vært med på å rede grunnen ved å forklare den vanskelige situasjonen både for statsråden og stortingspolitikere. Nå gjenstår arbeidet med en treffsikker budsjettfordelingsmodell og en langsiktig strategisk bemanningsplan for etaten.

Forslag til ny lokal struktur
Politimestrenes forslag til lokal struktur i politidistriktene er nå ute på høring. De fleste steder foreslås en reduksjon av antall tjenestesteder, helt i tråd med de politiske forventningene. Norges Politilederlag har vært tydelige på at de nye tjenestestedene skal være store nok til å kunne levere fullverdige tjenester. Det vil si bærekraftige lensmannsdistrikt og politistasjonsdistrikt, men ikke større enn at lensmannen og politistasjonssjefen blir tydelige lokale politiledere.

Det kan se ut som om de fleste politimestere har funnet denne formelen. Forslagene bør likevel studeres og vurderes. Nå er det viktig å engasjere seg og komme med gode innspill i høringsprosessen. Politimestrenes forslag til lokal struktur kan bli endret på bakgrunn av gode innspill. Nå er mulighetene for påvirkning til stede.
Samtidig er mange av oss mer opptatt av innholdet i de fremtidige tjenestestedene. En av de viktige avklaringene som må gjøres er fordelingen av ansvar og oppgaver mellom de funksjonelle og geografiske driftsenhetene. I oppdragsbrevet fra Justis- og beredskapsdepartementet av 14. mars heter det: «Lokal tjenestestedsstruktur skal legge til rette for et nærpoliti som er operativt og synlig, med kapasitet til å forebygge, etterforske og påtale kriminelle handlinger». I rammer og retningslinjer fra POD heter det videre at «hoveddelen av politiarbeidet utøves i de geografiske driftsenhetene, og de funksjonelle driftsenhetene skal bygges opp for å støtte disse».

Jeg mener at funksjonelle driftsenheter med tydelige fagansvar er viktig for kvalitetsreformen i politiet. Samtidig er det en klar føring at hoveddelen av politiarbeidet skal utøves i de geografiske driftsenhetene. Derfor må hovedtyngden av ressursene være på de geografiske driftsenhetene. De nye lensmannskontorene og politistasjonene må få nok ressurser og myndighet til at de kan ivareta forventingene til et effektivt og funksjonelt nærpoliti.

Arbeidsmiljø
I alle reformaktiviteter må ledere ha et ekstra øye på arbeidsmiljøet. Vi må evne og skille mellom sak og person og ta vare på hverandre. Det er en fare for at uenigheter i arbeidsgrupper og styringsgrupper kan føre til langvarige konflikter og en belastning for arbeidsmiljøet. Dette må vi ta på alvor. Reformer er en god mulighet til å endre kultur. La oss bruke mulighet til å bli bedre på å gi og få tilbakemeldinger og utvikle en åpenhetskultur. Det handler om god hverdagsledelse, både vertikalt og horisontalt.

Geir Krogh
forbundsleder

Publisert 04 november 2016 10:19