En fremtidsrettet fagorganisasjon for ledere

Geir og Jan Tore Sanner
Forbundsleder i Norges Politilederlag Geir Krogh i samtale med statsråd Jan Tore Sanner og personaldirektør Gisle Norheim etter paneldebatten på Ys Stat konferansen 2017.

Norges Politilederlag tar i bruk moderne teknologi og erstatter papirutgaven av Politilederen med et elektronisk Nyhetsbrev. I den første lederen omtaler forbundsleder Geir Krogh både budsjett, reform og fagforeningstilhørighet.

Du sitter nå med den første digitale versjonen av Politilederen på din PC, smarttelefon eller nettbrett. Et konkret bevis på at Norges Politilederlag ikke bare er ansvarlig og åpen, men også evner å ta i bruk moderne teknologi. Nyhetsbrevet er på en annen plattform enn Politilederen på papir, innholdet er det samme. Vi vil fortsatt satse på artikler om ledelse og organisering, justispolitikk og saker fra de ulike fagområdene. Det er også plass til meninger og informasjon om lønn, tariff og organisasjonsliv.

Jeg vil ønske leserne lykke til med det den nye Politilederen og samtidig oppfordre til tilbakemeldinger både på form og innhold.

Budsjett 2017
Disponeringsskrivet fra Politidirektoratet sendes snart til politidistrikter og særorgan. Vi vil gi honnør for langt bedre budsjettprosess enn tidligere, med tidlig involvering av fagorganisasjonene. Vi har fått innblikk i de ulike hensyn som må balanseres. Alt tyder på at budsjettarbeidet i styringsdialogen og i den nasjonale ledergruppen har blitt vesentlig bedre.

Selv om det også i år blir trangt vil de ekstra 295 millionene til drift gi mer handlingsrom i politidistriktene. Det er et skritt i rett retning, men løser ikke alle utfordringene, spesielt innen investeringer og utviklingsporteføljen. Fürst og Høverstad modellen er satt på vent og fordelingen av driftsmidlene tar hensyn til de faktiske forholdene i politidistriktene. Det er bra, men mye taler for at de ekstra driftsmidlene ikke vil bli videreført neste år. Politidirektoratet og organisasjonene har derfor en jobb å gjøre for å synliggjøre behovet for frie driftsmidler i årene som kommer.

Utfordringer for Nærpolitireformen
Resultatene fra nullpunktundersøkelsen i sommer var oppsiktsvekkende og burde bekymre politidirektøren og justis- og beredskapsminster Amundsen mer enn det de har gitt uttrykk for. Undersøkelsen foretatt av Helge Renå ved Universitet i Bergen viser klart at verken ledere eller ansatte har tro på at tiltakene i reformen vil virke. Hvis vi skal få et bedre politi med høyere kvalitet og som kommer raskere og må vi som skal gjennomføre endringene ha tro på det vi gjør og ta eierskap til endringene.

Les også: Politifolk har liten tro på Nærpolitireformen

Nullpunktundersøkelsen representerer en svært viktig kunnskap for både toppledere og mellomledere. Involvering, medvirkning, reell medbestemmelse og ikke minst tid nok til gode prosesser er nøkkelen til mer oppslutning om målene og større eierskap til endringene. Gjennomføringshastighet og «go-live» for operasjonssentralen er viktig, men det er ikke alt som haster like mye. Nå er det på tide å roe ned tempoet og sørge for at både ledere og ansatte blir medspillere i reformen.

Hard HR
Gjennomføringen av personalløpet i reformen er avgjørende for de ansattes tillit til ledelsen og dermed også i hvilken grad de ansatte har tro på målene i reformen. Vi får tilbakemeldinger om at ledelsen og de ansatte i fellesskap finner gode løsninger, også for ledere, i mange politidistrikter. Vi har imidlertid også eksempler på det som blir kalt «hard HR» hvor ansatte har beskjed pr. SMS om at de ikke har rett- og plikt på ny stillingen. Slik håndtering kan vi ikke være bekjent av. Det handler om omstilling av ledere og ansatte som fortsatt vil være viktige medarbeidere for politidistriktene. Det er nødvendig med både raushet og klokskap i gjennomføringen av personalløpet.

Behov for en egen fagforening for ledere
Alle ansatte, også ledere, trenger noen i ryggen når det kniper. Det kan være konflikter i lederrollen eller bistand i omstilling. Spørsmålet er hvem du som leder vil bli ivaretatt av?
Arbeidslivet hardner til og medbestemmelsen er under press. Det er maktkamper om arenaer og innflytelse mellom de enkelte fagforeninger, også i politiet. Økt konfliktnivå og negativ retorikk mot ledelsen er tydelig i mediebildet. Norges Politilederlag organiserer ledere i en ansvarlig, åpen og fremtidsrettet fagforening. Det er åpenbart behov for en selvstendig og uavhengig fagforening for ledere i politi- og lensmannsetaten.

Med hilsen

Geir Krogh
forbundsleder

Publisert 21 februar 2017 16:48