Vi må stå sammen for å snu den negative utviklingen i politiet

LEDEREN I POLITILEDEREN (LENSMANNSBLADET) NR 2/2009

VG lørdag den 4.april: Politi-krisen 30 kontorer STENGT i sommer. Bergens Tidene den 22.april: Politiet: Vi taper for de kriminelle. Jeg kunne ha nevnt mange andre oppslag i media der politiet får en negativ omtale det siste månedene.

I følge politidirektør Ingelin Killengreen er det ingen politikrise, Arne Johannessen og PF er av en helt annen oppfatning. Det er ingen tvil om at det i dag er en konflikt i politi- og lensmannsetaten som har resultert i svært vanskelige arbeidsforhold. Norges Politilederlag er enig i at polititjenestemenn tjener for lite, og bør få høyere lønn. Hvordan lønnen skal økes er utfordringen. Politidirektoratet har satt ned en arbeidsgruppe som har som oppgave å utrede hvilke behov politi- og lensmannsetaten har i forhold til unntak fra arbeidsmiljølovens regler om arbeids- og hviletid fra 1.juli 2009. Norges Politilederlag og de andre fagforeningene deltar i denne arbeidsgruppen. Det kan være et håp om at dette arbeidet kan føre til en løsning av den konflikten som har oppstått i politiet. Jeg tror at PFs forslag om at polititjenestemennene jobber 2,5 timer ekstra hver uke er et forslag som det er god grunn til å se på. Dersom dette kan løse konflikten, er det noe som vi ønsker velkommen.
Økt arbeidsinnsats fra tjenestemennene vil også være med på å delvis løse bemanningsutfordringene som vi står ovenfor de neste årene.  

Oppslagene i media og debatten om lønnskampen har blitt sauset sammen med budsjettsituasjonen og bemanningssituasjonen i politi- og lensmannsetaten. Norges Politilederlag mener at det er viktig at vi har fokus på budsjettene for de neste årene i etaten. Politidistriktene må få tildelt ressurser som gjør de i stand til å drive den tjenesten som Stortinget og Regjeringen til en hver tid bestemmer. Det skal ikke være slik at politidistrikter må endre strukturen i distriktet ut fra økonomiske hensyn og i mindre grad ut fra tjenestelig hensyn og en faglig vurdering. Jeg forstår at det er frustrerende for politimester Olafsen i Follo politidistrikt å få stopp i organisasjonsutviklingen i sitt distrikt. Likevel tror jeg at det er positivt for politi- og lensmannsetaten at justisminister Storberget tar sak til Stortinget. Follo saken blir behandlet i forbindelse med St.prp.nr.1 2009-2010 Budsjettet for 2010, det vil bli en debatt i Stortinget ikke bare om hvordan Follo politidistrikt skal være, men også en debatt om ressurssituasjonen i vår etat. Stortinget må ta stilling til hvordan strukturen og oppgaveløsningen i fremtiden skal være i norsk politi.

I løpet av våren og sommeren er det viktig at vi som fagforening er med i denne debatten.
I tillegg er det viktig av lederne i politiet, med politidirektøren i spissen påvirker de bevilgende styresmakter til å gjøre større bevilgninger for å sikre bemanningssituasjonen og driftssituasjonen i etaten. Dette må vi stå sammen om.  
Med styrking av ressursene til politi- og lensmannsetaten vil vi slippe å lese om stengte kontorer og at vi taper for de kriminelle. Vi vil da få tilbake den god gamle positive holdningen fra en etat vi er glade og stolte av å arbeide i.

På representantskapsmøtet den 12.juni skal vi behandle Norges Politilederlags Handlingsprogram for perioden 2009 – 2011. Jeg ser frem til debatten rundt Handlingsprogrammet. Det vil gi lederen og Landsstyret instruksjon på veien videre, hvilke saker som skal være våre saker og hva er vår politikk.

 

 

Publisert 19 mai 2009 01:00