Forbundslederen har ordet: Lederrolle i endring

Forbundsleder Geir Krogh
Forbundsleder Geir Krogh (Foto: John Magne Aas)

Vi har i dag sendt et nytt nyhetsbrev - nr 5 2017. Denne gangen har vi intervjuet ledere i Stortingets justiskomité og nybakt lokallagsleder i Nordland. Fokuset er ledelse i endring og spesielt hvilke utfordringer fremtiden vil bringe. God lesning. 

Av forbundsleder Geir Krogh

Vår journalist, Anne L Buvik, har fått leder og andre nestleder i Justiskomiteen på Stortinget i tale. Lene Vågslid og Peter Frølich ble utfordret på flere sentrale tema for politiledere. De er begge tydelige på at lensmannen har vært en viktig garantist for trygghet lov og orden, men erkjenner at tidene forandres med endrede arbeidsforhold og bedre beredskap. Den tradisjonelle rollen har endret seg, lensmannen er nå først og fremst en politileder, sier bl.a. Peter Frølich.


Det er ikke bare lensmannsrollen som er i endring. Hele politiet endres, noe som Difis underveisevaluering tydelig viser. Politidirektoratets satsing på lederutvikling får skryt av Difi, men de legger til at politidistriktene må få tid til å jobbe med holdninger, kultur og ledelse. Endring tar tid.
Handlingsrom for ledelse

En viktig endring i rammene, som utfordrer lederskapet i politiet, er forslaget til statsbudsjett for 2018.  På tross av en økning på over 800 millioner kroner er det foreløpig ikke satt av noe til oppbemanning av politiet. Hvis dette blir resultatet av de pågående budsjettforhandlingene vil det stille store krav til politiledere på alle nivå. Signalene fra regjeringen er klare. De ønsker mindre detaljstyring gjennom øremerking og mer satsing på strategisk og langsiktig styring. Vi har argumentert sterkt for at det er liten hensikt i å overlate ansvaret til lokale politiledere å prioritere mellom ansettelser og investeringer, når det ikke finnes økonomisk handlingsrom. Mye tyder imidlertid på at det er lederne selv som må skape dette handlingsrommet.

Politidirektoratet og politidistriktene må snarest starte arbeidet med å endre planene for reformen. Ressursfordelingen og planlagte funksjoner må justeres og ledere på alle nivå må tenke nytt og søke muligheter for mer effektiv drift og strengere prioriteringer. En kan spørre seg om planene for reformen og forventingene har vært for ambisiøse?

Mye tyder på at årets budsjett er et varsel om en situasjon som vil fortsette. Det er slutt på veksten i politibudsjettet vi har sett de siste årene. Derfor er det bra at Politidirektoratet nå investere i ledelsesutvikling. Lederrollene blir tydeligere og kompetansen økes. Dette vil gi håp for gode endrings- og innovative prosesser i politidistrikter og særorgan. Fremtiden vil være krevende og det nytter ikke å sitte stille i båten og håpe at det går over!

Politiledelse mot 2025
Onsdag 7. februar 2018 markerer vi 125 års dagen for Norges Politilederlag. Norges Lensmannslag ble stiftet 7. februar i 1893 og vi feirer dette med å invitere alle politiledere til en fremtidsrettet konferanse med overskriften «Politiledelse mot 2025»

De to nevnte stortingsrepresentantene Vågslid og Frølich stiller til debatt hvor nettopp handlingsrom for ledelse i 2025 er temaet. I tillegg bidrar bl.a justisminister Per-Willy Amundsen og politidirektør Odd Reidar Humlegård. Konferansen er åpen for alle og vi håper på gode foredrag, debatter og god tid til en kollegaprat.

Det er flott å kunne være med på en slik markering. På tross av en lang og solid historiske forankring er medlemmene i Norges Politilederlag fremoverlent og fremtidsrettet. Dette gir gode forutsetninger for å møte fremtidens utfordringer i politi- og lensmannsetaten.

Les mer om konferansen "Politiledelse mot 2025" her.

 

 

 

Publisert 22 november 2017 09:35